Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SA/Kr 514/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

[....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. stwierdza...
. Dnia ........2003 r. Związek Gmin Dorzecza ...........reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji...

II SA/Kr 791/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-29

Krakowski decyzją z dnia 5 czerwca 2007 r. wydał pozwolenie na budowę, które zostało przeniesione na skarżących decyzją z dnia 25 lutego 2009 r. Wyżej wymienione działki...
rozpoczęcia na tych terenach robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę., W trakcie procedury uchwalania planu miejscowego działka nr [...] decyzją z dnia 28 sierpnia...

II SA/Ke 668/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-07

listopada 2019 r. sprawy ze sprzeciwu [...] od decyzji Wojewody z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala sprzeciw...
pozwolenia na budowę obejmującego: 'Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji [...]' - etap IV km 7.3186 - 1.84413 obejmującego budowę:, - gazociągu wysokiego...

II OSK 1010/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

w sprawie pozwolenia na budowę;, 2. przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy tj.:, a) art. 133 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
, której przedmiotem jest zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku, oraz że nie przysługuje jej przymiot strony w postępowaniu wszczynanym w tym trybie...

II SA/Bd 1455/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-28

dla tego terenu. W 1986 r. Gmina dokonała podziału działki [...] na mniejsze z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych oraz wydała pozwolenie na budowę zgodnie...
pobudowana została niezgodnie z projektem budowlanym - decyzją o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniem na budowę z dnia [...] marca 1981 r. wydanym przez Wojewodę...

VII SA/Wa 969/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14

., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] sp. z o.o. sp. k., pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym...
wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę ww. zespołu budynków mieszkalnych na działach nr ew. [...] i [...], przy ul...

IV SA/Po 17/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-09

miejscowe, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz dane pozyskane od pośredników nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność deweloperską. Z analizy wynika, że w l...
jednorodzinnej., Dalej Rada wskazała, że w okresie l. 2016-2019 (stan na październik) wydano łącznie 773 decyzje o pozwoleniu na budowę. W podziale na obręby najwięcej...

II SA/Ol 552/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-26

w sytuacji, gdy dla nieruchomości wydano decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie zakładu produkcyjnego skarżącej...
jednak zabrakło w omawianym przypadku, w sytuacji w której wprowadzone ograniczenie może uniemożliwić wykorzystanie inwestycji objętej decyzją o pozwoleniu na budowę zgodnie...

II SA/Kr 1629/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-01

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego...
obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie...

II SA/Lu 174/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-21

sprzeczna z ustaleniami Studium., Wojewoda podkreślił, że na podstawie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej inwestor uzyskuje pozwolenie na budowę...
specustawy mieszkaniowej., Przepis art. 25 ust. 1 specustawy mieszkaniowej formułuje natomiast zasadę związania organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę inwestycji...
1   Następne >   +2   +5   +10   45