Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II OZ 278/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę garażu postanawia oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Sz 1007/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:, 1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę, i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII...
odrzucenie oferty mimo spełniania wymogów określonych przez Prezesa NFZ. Zdaniem odwołującego się, odrzucenie oferty przez komisję, ze względu na brak pozwolenia...

VI SA/Wa 1467/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

wnioskowanego leczenia poza granicami kraju i stwierdził, że zastosowanie jednorazowej kuracji przeciwobrzękowej w ośrodku niemieckim pozwoli na okresową poprawę stanu...
nie poczynił., Obowiązkiem Prezesa NFZ jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które pozwoli na ocenę możliwości lub ich braku wykonania wnioskowanego świadczenia...

II GSK 1991/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

. Rozpatrzenie szczegółowe i rzetelne zastrzeżeń pozwoliłoby zdaniem tego Sądu, na pełniejszą realizację celów omawianej kontroli. Przepis art. 64 ust. 8 ustawy...
, który niezależnie od wszystkich innych zasadniczych i szczegółowych uwarunkowań tworzenia konstytucyjnego systemu źródeł prawa oraz przyjętej koncepcji jego budowy, wyraża...

II SA/Po 1084/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

skarg E. B. [...] w K. i K. P., J.C., A. Z. Spółka Jawna [...] w P. na decyzje Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z dnia [...] 2014 r. Nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej; I. uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej utrzymała ona w mocy decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z dnia [...] 2014 r. nr [.....

IV SA/Gl 611/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-16

podziału środków mając na uwadze brak możliwości przekroczenia planu zakupu. Określona w ogłoszeniu wartość zamówienia na kwotę 1 540 800,00 zł, liczba świadczeń, pozwoliła...
budowy kryteriów i oceny ich prawidłowości pozostają poza zakresem rozważań Komisji Konkursowej z uwagi na fakt, że nie jest ona uprawniona do ich zmiany czy odmowy...

III SA/Łd 1027/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

w stosunku do dotychczasowych pozwoleń;, 4. czy przedmiotowy obiekt budowlany spełnia warunki techniczne i inne wymagane przepisami prawa w ramach prowadzonej tam działalności...
który występuje w postępowaniu konkursowym - NZOZ AU Med. Centrum Medyczne, 5. Decyzja [...] nie wskazuje na zgodę na budowę szpitala, 6. W dokumentach nie znajduje...