Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VII SA/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

nr [...] w [...], gm. [...] przy ul. [...] - wybudowanych (ustawionych) bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Uzasadniając ww. decyzję PINB wskazał, że [...] grudnia 2013 r...
, którego budowa została zwolniona przez ustawodawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przestawienia obiektu tymczasowego w inne miejsce w obrębie tej samej nieruchomości...

II SA/Go 425/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-26

się w aktach sprawy wynika, że organizacja takich imprez nie była przewidziana przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę;, - art. 8 k.p.a. poprzez wydanie decyzji sprzecznej...
energetycznej budynku wynika, że projektowana liczba użytkowników wynosi 40., Na podstawie warunków określonych w uzyskanym pozwoleniu na budowę Gmina wystąpiła z wnioskiem...

III SA/Wr 489/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-18

., nr [...] jest pozwoleniem na budowę, które powinno być poprzedzone decyzją zarządcy drogi gminnej z art. 29 u.d.p., Sprzeciw od powyższej decyzji wniosła Spółka (dalej: strona...
strona Skarżąca - decyzja o pozwoleniu na budowę innego obiektu wydana przez Starostę Powiatu W. na podstawie art. 33 Prawa budowlanego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202...

III SA/Lu 468/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-04

oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych...
zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;, 2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym...

III SA/Łd 633/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

. zatwierdził projekt budowlany i udzielił spółce pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku handlowo-usługowego wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi...
lutego 2017 r. nr 59/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę dla spółki A. S.A. obejmującego budowę budynku handlowo-usługowego...

VII SA/Wa 2790/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

: [...]) udzielającej M. M. pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwukanałowych w zabudowie szeregowej na działkach przy ul. [...] w [...]., W skardze skarżący zawarł...
Wojewody [...] z dnia [...] września 2017 r. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty [...] z [...] sierpnia 2017 r. udzielającej M. M. pozwolenia...

III SA/Wr 709/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-21

kołową, II etap - myjnia samochodów ciężarowych, III etap - sklep samoobsługowy,, 2. uniemożliwienie korzystania z wybudowanego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę...
, że zjazd ten nie był objęty pozwoleniem na budowę, na który powołuje się skarżący i stanowi samowolę budowlaną. Skarżący w żaden sposób nie udowodnił, iż istnieje w obrocie...

VII SA/Wa 2153/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

operat wodnoprawny przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego., 11. Roboty przy budowie zjazdu wykonywać bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr [...]., 12. Termin...
przed planowanym terminem realizacji robót, załączając:, a) oświadczenie o posiadaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, lub kopię ostatecznego podzielania na budowę (zgłoszenia robót...

VII SA/Wa 397/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

na lokalizację zjazdu ani decyzji o pozwoleniu na budowę zjazdu. Wskazać należy, że słusznie organy wskazały, że z akt sprawy wynika, iż działka skarżącej nr [...] z obrębu...
specustawy drogowej w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu...

I OSK 400/06 - Wyrok NSA z 2007-02-01

wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a zostały wzniesione przed wejściem w życie wskazanej ustawy, zgodnie z pozwoleniem na budowę jako obiekty nieusytuowane...
zagospodarowania przestrzennego, a zostały wzniesione zgodnie z pozwoleniem na budowę poza pasem drogowym możliwe jest tylko na podstawie decyzji o zajęciu pasa drogowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   22