Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Bk 1062/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

Powiatowemu Zarządowi Dróg w S. pozwolenie na budowę w sprawie modernizacji i przebudowy jezdni brukowcowo- żwirowej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika z płyt...
na działce nr geod. [...] we wsi T. L. zostały wykonane na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...] sierpnia 1999r. nr [...] wydanej przez Starostwo...

I OSK 1833/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

rozgraniczeniowego. Wniósł o dopuszczenie dowodu z kopii postanowienia Prezydenta Miasta N. o zawieszeniu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, swojego zażalenia...
i udzielenia pozwolenia na budowę., Organ wnosił o oddalenie skargi., Oddalając skargę - na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Łd 361/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-16

Kwestionowanie granic nieruchomości bez wystąpienia o rozgraniczenie nie może w sprawie o pozwolenie na budowę uniemożliwiać inwestorowi uzyskanie takiego pozwolenia...
. z dnia 1 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie na pozwolenia na budowę - oddala skargę. Starosta W. decyzją z dnia 17 grudnia 1999 r. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1...

II SA/Kr 1432/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-26

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Adama S. na decyzję Wojewody K. z dnia 28 maja 1998 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę - uchyla...
budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 - zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r./ zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku zakładu usług blacharstwa...

II SA/Po 1341/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-10-09

1. Odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę w postaci odmiennego od określonego w dokumentacji projektowej usytuowania obiektu odpowiada pojęciu istotnych odstępstw...
budowlanego jest podjęcie działań określonych w art. 50 i art. 51 cyt. prawa., 2. Ustalenie, że realizacja obiektu budowlanego nastąpiła z naruszeniem pozwolenia na budowę...

III SA/Łd 982/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-12

, prowadzonej na żądanie S. J., w oparciu o okazane dokumenty oraz pomiary, kontrolujący nie stwierdzili istotnych odstępstw od warunków decyzji o pozwoleniu na budowę...
od warunków decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tych też względów, decyzją nr [...] z [...], postępowanie przed tym organem zostało umorzone., Powyższe argumenty wskazują...

II SA/Łd 1749/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-07

. na decyzję Wojewody W. z dnia 22 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - oddala skargę. Kierownik Urzędu Rejonowego w A.-K. decyzją z dnia...
i warunków pozwolenia na budowę, konieczne będzie zastosowanie procedur z art. 50 i 51 prawa budowlanego, co skutkowało uchylenie zaskarżonej decyzji., W dniu 21 maja 1998 r...

III SA/Kr 1055/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-19

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując w całości argumentację zaskarżonego postanowienia...
, mający bezpośredni związek z projektowaną przez niego przebudową i rozbudową restauracji 'P'. Wskazał, że prowadzone było postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia...

II SA/Ka 112/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

., W przeciwnym razie wyłączyłoby to możliwość udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas, gdyby prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 20.10.1999 r. Starosta Powiatu M. w M. zawiesił postępowanie w sprawie...

II SA/Sz 814/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-11

położonego między dwiema 'wersjami' granicy działek [...] i [...], przy czym wjazd ten jest urządzony zgodnie z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Zdaniem...
1   Następne >   +2   4