Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 1217/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-01

w ruinę. W 1723 r. zamek przypadł w posiadanie [...]. W XVIII w. podjęto decyzję o zburzeniu murów zamku, a materiał z rozbiórki przeznaczono na budowę kościoła ss...
rozplanowania zieleni oraz racjonalnego rozplanowania ulic i placów. Rozbudowa miast polegała nie tylko na budowie domów, lecz także na realizacji innych potrzeb (por. art. 4 pkt...

I SA/Wa 1965/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

, gdy ów akt administracyjny był wadliwy, ale funkcjonował w obrocie prawnym wiele lat i korzystając z domniemania zgodności z prawem, pozwolił na uzyskanie prawa...
zostały objęte decyzją Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie dwupoziomowego...

I OSK 1590/17 - Wyrok NSA z 2019-02-19

. Tym niemniej w omawianej sprawie, z uwagi m.in. na charakter majątku, zachowała się bogata dokumentacja faktograficzna. Dotyczy ona samego pałacu w kontekście tak jego budowy...
w ramach reformy rolnej pozwoli na prawidłowe ustalenie, czy zasadnie przejęto zespół pałacowo-parkowy, czy też brak było przesłanek do jego przejęcia., Uwzględniając...

I SA/Wa 461/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

art. 2 list. 1 lit. e dekretu rolnego) pozwoli kompleksowo zbadać obszar, czas urządzenia i status prawny lasów, dróg i siedliska poprzednich współwłaścicieli zgodnie...
[...] za czasów swego pobytu w Polsce w przeznaczeniu na budowę okopów wyrąbał mu las. Zniszczenie lasu określa się na 60%'. O stanie lasów w 1944 r. można tez wnioskować...

IV SA/Wa 2465/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

przez gminę w 1929 r. W 1929 r. władze gminy podjęły decyzję o budowie nowego budynku przy ul. [...]. Powyższe potwierdza relacja T. P.., Odnośnie związku funkcjonalnego...
, co pozwoliłoby na jej ostateczne rozstrzygnięcie. Biorąc pod uwagę powyższe postępowanie przeprowadzono z naruszeniem reguł Kodeksu postępowania administracyjnego...

I SA/Wa 1410/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

z budowy' Trudno uznać trwałą przydatność takiego podłoża do celów rekreacyjnych i posadowienia tam obiektów małej architektury, które już usytuowano w parku przy pałacu...
września 1944 r., dobra krasnobrodzkie dysponowały właśnie 'łąkami kwaśnymi, podmokłymi, dwukośnymi, słabymi' Po czwarte, K. F. nie mógł sobie pozwolić na trwałe wyłączenie...