Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II OSK 1393/13 - Wyrok NSA z 2014-12-03

do art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach...
uzyskania pozwolenia na budowę, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane, objęte są wyłącznie roboty budowlane polegające...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

). Ustalono, że dla poprawy sytuacji należy podjąć między innymi działania, które miały pozwolić Spółce skorzystać w szerszym zakresie z ulg podatkowych, a do końca 2011 r...
zakresu prac ujętych w budżetach, nieuwzględnienia w budżetach wzrostu cen materiałów, paliw, asfaltu, kosztów zaplecza budów, zaniżonego szacunku kosztów utrzymania budów...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

dotyczących budowy znaku towarowego oraz aktywnej listy klientów [...] w łącznej kwocie 2 062 tys. złotych. Wykazane aktywa nie spełniają kryteriów definicji wartości...
niematerialnych i prawnych. W przypadku prawidłowego ujęcia kosztów budowy znaku towarowego oraz aktywnej listy klientów, kapitał własny Grupy Kapitałowej byłby niższy o 2 062...