Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Kr 1297/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

: [...] udzielił pozwolenia na budowę na rzecz Z. K. oraz G. D.., Następnie powyższa decyzja została przeniesiona decyzją Prezydenta Miasta K. nr [...] z 30 maja 2014 r., znak...
o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. A zatem...

II SA/Gd 206/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-01

pozwolenia na budowę 1/ uchyla zaskarżone postanowienie, 2/ zasądza od Wojewody na rzecz J. G.-S. 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia...
20 lipca 2005 roku, Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną...

II SA/Kr 1167/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

jest podstawowym i niezbędnym dokumentem dla celów uzyskania pozwolenia na budowę względnie wystąpienia ze zgłoszeniem zamiaru budowy. Realizacja zamierzenia...
inwestycyjnego wskazanego w zaskarżonej decyzji a zrealizowanego na podstawie pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia, co do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej...

II SA/Po 1086/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-18

1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2006r. Nr 98, poz. 1118 ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę na rzecz inwestora - X Sp...
skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia., W uzasadnieniu skarżący podnosili, że o wydanym przez Starostę pozwoleniu na budowę dowiedzieli się dopiero w dniu...

II SA/Łd 392/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-17

[...] nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: przywrócić termin...
Wojewody [...] z dnia [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Postanowieniem z dnia 28...

II SA/Op 256/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-10

niejawnym sprawy ze skargi T. D. na decyzję Starosty Krapkowickiego z dnia 30 czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę na skutek wniosku...
w Opolu skargę m.in. na decyzję Starosty Krapkowickiego z dnia 30 czerwca 2015 r., nr [...], dotyczącą zmiany decyzji z dnia 5 maja 2015 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę...

II SA/Łd 468/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-07

[...] z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę p o s t a n...
pozwolenia na budowę. Skarżący, jako osoba bez wiedzy prawniczej nie miał świadomości tego, że obie sprawy zostały rozdzielone. Myśląc, iż wezwanie do uiszczenia wpisu w sprawie...

II SA/Op 531/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę postanawia odmówić zmiany postanowienia. Postanowieniem z dnia...
2015 r., nr [...], w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia P. Ł. pozwolenia na budowę...

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-23

o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej...
postępowania o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W dniu [...] kwietnia 2014 r. skarżący złożył...

II SA/Op 255/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-21

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek. Działający w imieniu T. D. - adwokat J. K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Opolu skargę m.in. na decyzję Starosty Krapkowickiego dnia 5 maja 2015 r., nr [...] dotyczącą pozwolenia na budowę budynku magazynowego w miejscowości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100