Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 2371/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

w Bydgoszczy z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę willi, załączając do pisma projekt budowlany. W dniu 24 listopada 1937 r. zostało wydane zezwolenie budowlane na budowę...
inwestycyjny, dotyczący budowy willi w Bydgoszczy przy ul. [...], od pozwolenia na budowę do odbioru budynku w stanie ukończonym, był prowadzony przez fabrykę 'P...

II SA/Po 583/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-17

o przedłożenie dokumentów mogących pomóc zakończyć prowadzone postępowanie, takich jak: akt własności budynków, pozwolenie na budowę, decyzję zatwierdzającą samowolę...
, pozwolenie na budowę, decyzja zatwierdzająca samowolę budowlaną, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany; gdy tymczasem wykazanie własności może nastąpić w oparciu...

II SA/Po 136/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

polegającej na budowie ul. K. w K. w trybie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg...
. Jednocześnie odwołujący wskazał, że w dniu 13 czerwca 2011 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy C. oświadczenie, w którym wyraził zgodę na realizuję przez Gminę budowy ul. K. w K...

II OSK 2267/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej na działce nr [..], obręb geodezyjny Orzyny, gmina Dźwierzuty...
przez jej syna z pozostawieniem mu dotychczas zajmowanych budynków: mieszkalnego oraz gospodarczych, powstaje potrzeba budowy budynku mieszkalnego oraz gospodarczego...

I SA/Wa 2756/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

składników majątkowych przejmowanego przedsiębiorstwa przez wyznaczone przedsiębiorstwo państwowe Budowy [...] i Konstrukcji [...] '[...]' w [...], nastąpiło protokołem zdawczo...
fotograficznej oraz osobowych źródeł dowodowych, pomimo że dowody te pozwoliłyby na ustalenie relewantnych okoliczności w sprawie,, f) art. 156 § 1 pkt 2 kpa poprzez...