Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Łd 543/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-07

użytkowania i zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz printsceenu ze strony internetowej https://www.biznes.gov.pl./firma.zezwolenia...
o przeprowadzenie dowodów uzupełniających z dokumentów w postaci: kopii decyzji Prezydenta Miasta Ł.z dnia [...] o udzieleniu Stowarzyszeniu 'A' pozwolenia na zmianę sposobu...

II GSK 87/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

budynkiem na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacja stałą. W sprawie tej został dopuszczony dowód z opinii biegłego na okoliczność granic posiadania L. Ł...
na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą., W pierwszym rzędzie stwierdzić należy, że zaakceptowane przez sąd pierwszej instancji ustalenia są niewystarczające...

II GSK 89/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

własności budynków, jeżeli zabudowały te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Z powyższego w ocenie Sądu wynika, że uznanie roszczenia L...
pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą., W pierwszym rzędzie stwierdzić należy, że zaakceptowane przez sąd pierwszej instancji ustalenia są niewystarczające do stwierdzenia...

II GSK 88/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

budynków, jeżeli zabudowały te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Z powyższego w ocenie Sądu wynika, że uznanie roszczenia L. Ł.-W. w żadnym...
na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą., W pierwszym rzędzie stwierdzić należy, że zaakceptowane przez sąd pierwszej instancji ustalenia są niewystarczające...

II GSK 156/06 - Wyrok NSA z 2006-10-10

inwestycji celu publicznego musi poprzedzić decyzję o pozwoleniu na budowę). Takie działania wynikają również z istoty decyzji kasatoryjnych, zawierających wytyczne...
decyzji o pozwoleniu na budowę od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i zależność (związek o charakterze procesowym) spowodowana wyeliminowaniem...

III SA/Gd 437/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.1409), to jest nieposiadających pozwolenia na budowę,, 2) o charakterze przenośnym oraz przewoźnym typu...
do których miałyby być wprowadzone dodatkowe zakazy wymienione w art. 14 ust. 6 ustawy, powinny używać takich nazw jednostkowych lub grupowych, które pozwolą...

II GSK 824/11 - Wyrok NSA z 2012-09-28

, a także w dniu [...] czerwca 2001 r. uzyskał pozwolenie na budowę planowanego sklepu. W dniu [...] lipca 2001 r. Zarząd Gminy [...] wydał postanowienie, w którym powołując...
było dozwolone pod warunkiem zachowania odległości 100 m od szkół czy przedszkoli. Skarżący wystąpił [...] maja 2001 r. o wydanie promesy pozwolenia na sprzedaż alkoholu...

VII SA/Wa 1047/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

z niej dochodów, J.W. nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Dom został wybudowany staraniem własnej pracy (budowa od 1996 r.), nie jest zamieszkany. Budowa...
porównanie koniecznych wydatków z wpływami pozwoli na prawidłową ocenę możliwości materialnych strony, ponadto wniosek w zasadzie nie zawiera uzasadnienia odnoszącego...

VIII SA/Wa 131/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

). Takie określenie warunków sprzedaży zawiera także § 3 uchwały, zaś § 4 normuje warunki budowy, w szczególności pkt b) , c)., Z unormowań zawartych w art. 12 ust. 2 ustawy...
gminy do określenia warunków budowy tych punktów, jakie wynikają z przepisów prawa budowlanego, oraz warunków technicznych budowy domów (zob. wyrok NSA z dnia 18 marca...

III SA/Łd 790/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-16

zawartej w Uchwale Zarządu z dnia 30 maja 2016 r. nr 32/29/16. Wskazał również na okoliczność, że dokładnie w tej samej lokalizacji, jednak przed budową nowego pawilonu...
. obiektów wraz ze zdjęciami pozwoliły na rzetelną ocenę stanu faktycznego sprawy, stąd Sąd za niezasadne uznaje podnoszone w skardze zarzuty naruszenia przez organ...
1   Następne >   2