Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Łd 982/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-25

o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu 30 kwietnia 2015 roku, jednakże nie odnosiło się ono do planu...
złożone w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Spółkę zatytułowane informacja o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu...

II SA/Wr 784/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-03

Starosty O. z dnia [...] r. (nr [...]) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem o powierzchni...
budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem o powierzchni zabudowy 136,29...

II SA/Po 591/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-25

symbolem [...] podczas gdy w dacie podjęcia uchwały w sprawie zaskarżanego planu obowiązywała już dla tej nieruchomości ostateczna decyzja nr [...] o pozwoleniu na budowę...
nr [...], w której Starosta [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedmiotowej działce. Decyzja stała...

II SA/Ol 562/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' r., Starosta O. (dalej jako: 'organ pierwszej instancji', 'Starosta'), na podstawie art. 2, art...
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku rehabilitacyjno-wypoczynkowego wraz z przyłączami na dz. nr geod. '[...]' obręb M. oraz na dz. nr '[...]' obręb T., gm...

II SA/Po 944/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-04

z dnia [...] sierpnia 2018 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; oddala skargę Decyzją z dnia [...] sierpnia 2018 r...
w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Przedmiotowe decyzje zostały wydane w następującym stanie sprawy., Starosta [...] (dalej...

II SA/Op 601/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-09

Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Starosty [...] z dnia [...], nr [...], 2...
., decyzją nr [...] z dnia [...] odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II SA/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-26

., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz strony skarżącej kwotę...
decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Decyzje te zostały wydane w następującym stanie sprawy., W dniu [...] maja 2019 r...

II SA/Wr 60/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

i budynków, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie niniejszego planu'. Organ podał również, że rozmieszczenie...
., Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę...

II SA/Wr 99/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

[...] r.) oraz wydano pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażem wielostanowiskowym i zagospodarowaniem...
lokalizacyjnej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Powyższe dowodzi faktu naruszenia interesu prawnego skarżącej., Uzasadniając w dalszej części zarzuty skargi skarżąca wskazała...

IV SA/Po 794/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

[...], gm. [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 6 ust. 12 w zakresie wyrazów 'przed pozwoleniem na ich budowę,' oraz § 22 pkt 2 lit b; 2...
geodezyjnym [...], gm, [...]. Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w części tj.: § 6 ust. 12 w zakresie wyrazów: 'przed pozwoleniem na ich budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   46