Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Gl 931/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-09

na budowę budynku handlowo- usługowego, restauracyjno-hotelowego, ostatecznie uzyskał jedynie pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do budynku na działce...
- hotelowego z kwietnia 2008 r. Świadek zeznał, że realizuje projekt zgodnie z pozwoleniem na budowę, a jeżeli dzieje się coś poza terenem budowy, to wyłącznie na polecenie...

III SA/Gl 221/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-04

przegłębień w miejscu budowy . Strona wyjaśniła także, że to ona sprawuje nadzór na budowie oraz że nie posiada pozwolenia na budowę stawu., W dniu 1 lutego 2018 r...
przedstawił szereg dokumentów, a w szczególności m.in. kopię decyzji Starosty P. z dnia [...]r o zatwierdzeniu projektu budowalnego i udzieleniu pozwolenia na budowę...

III SA/Gl 960/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-04

. Starosta K. umorzył postępowanie administracyjne na wniosek skarżącego w przedmiocie pozwolenia na budowę budynków na terenie działek o nr ewid...
bez koncesji gospodarował pozyskanymi masami ziemnymi. Dalej wyjaśnił, że [...] r. kupił od A.H. działki o nr ewid. [...], [...], [...] z zamiarem uzyskania pozwolenia na budowę...

III SA/Po 1353/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-24

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz...
. 1333 ze zm., dalej: P.b.). Przepis ten stanowi, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki...

II GSK 524/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

ponownie wyjaśnił, że na działce realizowana jest budowa stawu rekreacyjnego na potrzeby działalności agroturystycznej na podstawie uzyskanego w tym zakresie pozwolenia...
wodnoprawnego. Strona stwierdziła, że ze względu na brak przekształcenia działki pod budowę stawu, dotychczas pozwolenie na budowę tej inwestycji nie zostało wydane...

II SA/Ke 203/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-06-22

, jak i decyzja o pozwoleniu na budowę. W ocenie skarżących, działka nr [...] w Ł. błędnie znajduje się w Projektowanym Terenie Górniczym Ł. 'V', gdyż dla tej działki została...
decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, gdzie w studium widnieje jako działka rolnicza. Skarżący dodali, że wnieśli skargę na Uchwałę nr [...] Rady Miejskiej...

III SA/Gl 593/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-02

postępowania ustalono, iż Starosta S. decyzją nr [...] z [...]r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił właścicielowi działki pozwolenia na budowę urządzenia wodnego...
. nr [...], [...], [...], [...], [...] kategoria obiektu VIII. Podstawą udzielenia pozwolenia na budowę były decyzja Wójta Gminy M. z [...]r, ustalająca warunki zabudowy dla budowy budynku...

III SA/Gl 1393/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-02

[...] w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w formie ziemnego wielofunkcyjnego zbiornika wody na cele komunalne gminy, w obrębie działki...
jej pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w formie ziemnego wielofunkcyjnego zbiornika wody na cele komunalne gminy, w obrębie działki nr [...] w miejscowość G...

III SA/Gl 13/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-03

budowlanej, nie zna S. i T. F. A. F. nie posiadał pozwolenia na budowę Centrum Logistycznego S., co potwierdziło również pismo Naczelnika Wydziału Architektury Starostwa...
Powiatowego w B. z [...]r. Starosta B., jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wydał pozwolenia na budowę oraz nie przyjął zgłoszenia na prowadzenie...

III SA/Po 216/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-28

pozwolenia na budowę myjni samoobsługowej nie może przesądzić o pozytywnym zaopiniowaniu projektu robót geologicznych zmierzających do wykonania indywidualnego ujęcia wody...
możliwości budowy własnych ujęć wód podziemnych, a jako jedyne źródło zaopatrzenia w wodę wskazuje wodociąg publiczny., Inwestor kwestionując powyższe rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   5