Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1288/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r. Prezydent Miasta B. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia dla M. Sp. z o. o. ul. P., B. na budowę Z. dla B.-T. Obszaru...
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - zwaną dalej ustawą: 'z 2008 r.', poprzez wydanie decyzji pozwolenia na budowę przed uzyskaniem decyzji...

II SA/Bd 1242/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-18

. Załączniki dotyczące robót budowlanych tj. kosztorysu inwestorskiego, decyzji o pozwoleniu na budowę, map lub szkiców sytuacyjnych oraz rysunków charakterystycznych...
ujętych we wniosku o przyznanie pomocy, tj. pozwolenie na budowę opatrzone klauzulą ostateczności wraz z zatwierdzonym przez właściwy organ projektem budowlanym;, - mapy...

II SA/Sz 20/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-30

. sprawy ze skarg J. Ż. i J. P. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargi...
w[...] W. pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr [...] w obr[...], przy ul. [...] w K...

II SA/Lu 55/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-22

. Do zakończenia budowy brakuje wykończenia elewacji, rynien i rur spustowych. Roboty budowlane zostały wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Inwestorem...
budowlanego (w brzmieniu obowiązującym przed [...] r.), wedle których pozwolenia na budowę wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej...

II SA/Bd 753/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-15

. i 2013 r. przeprowadzał oględziny budynków zlokalizowanych na działce nr [...] oraz kontrolę zgodności budynku mieszkalnego z pozwoleniem na budowę nr [...]. Skarżący...
jest prawidłowe i odpowiada przepisom prawa. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków...

III SA/Kr 1046/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-28

, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie raty, decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 60 dni od dnia przekazania przez Gminny Ośrodek...
100.000 zł, która to suma winna być powiększona dodatkowo o 581,45 zł za wydatki na ustanowienie służebności oraz koszty administracyjne uzyskania pozwolenia na budowę...

III SA/Kr 473/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

raty w części dotyczącej kosztów zakupu materiałów i kosztów robocizny związanych z budową budynku mieszkalnego oraz doręczenie organowi prawomocnego pozwolenia na budowę...
dostarczenia pozwolenia na budowę oraz przedwczesność zasiłku na chwilę obecną. Wskazano, iż wytyczne Urzędu Wojewódzkiego jednoznacznie stwierdzają, że decyzja przyznająca zasiłek...

I OZ 34/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

2006 r. otrzymało dodatkowo pozwolenie na budowę dwóch zbiorników na gnojówkę oraz płytę gnojową. Natomiast za oddane w dzierżawę grunty skarżący otrzymał, zdaniem Sądu...
społecznej w formie dożywiania. Natomiast pozwolenie na budowę dwóch zbiorników oraz płyty gnojowej nie jest i nie będzie realizowane przez niego z powodu choroby., Naczelny...

III SAB/Kr 45/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-13

te są zagwarantowane przez Wojewodę, jednak będą wypłacone dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (i budżetowym). Jednocześnie zaczęto wymagać dostarczenia pozwolenia na budowę...
do załatwienia sprawy dotyczącej przyznania zasiłku do kwoty 100.000 zł na budowę domu po powodzi zaistniałej w maju i czerwcu 2010 r. (sprawa zarejestrowana pierwotnie...

I SA/Wa 1047/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

decyzji o pozwoleniu na budowę z [...] listopada 2015 r. - czego ani organy, ani Sąd nie kwestionuje - dla oceny możliwości prowadzenia w nim domu pomocy społecznej nie mogło...
r. stwierdził zaś, że roboty budowlane zrealizowane zostały zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji na budowę z [...] listopada 2015 r. oraz obowiązującymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   12