Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Kr 9/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-15

, co zd. oceniającego Samorządu, potwierdzają mapy, będące załącznikiem projektu budowlanego do decyzji o pozwoleniu na budowę [...] z dnia 18 października 2017 r...
wnioskiem o przyznanie pomocy wydane zostało decyzją z dnia 18 października 2017 r. nr [...], [...] pozwolenie na budowę obejmujące: budowę budynku targowiska wraz...

I SA/Bd 121/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

dołączony brakujący załącznik tj. promesa kredytowa. Jednocześnie, Skarżący przedłożyli kopię pozwolenia na budowę. Pismem z dnia 28 stycznia 2010 r. instytucja zarządzająca...
potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację projektu oraz dodatkowo kopia pozwolenia na budowę., W dalszej części wskazano, iż ocena formalna dokonywana...

V SA/Wa 1195/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę zakładu utylizacji odpadów energetycznych przy wykorzystaniu wody w stanie nadkrytycznym, Organ odwoławczy zauważa, iż ww. decyzja...
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zakładu utylizacji odpadów energetycznych przy wykorzystaniu wody w stanie nadkrytycznym, w sytuacji, gdy z zebranego...

V SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

pozwolenia na budowę'., I. we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucił też, że uchylenie decyzji w oparciu o przepis par. 8 ust. 1 rozporządzenia, jest bezzasadne...
możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia [...] maja 2013r. W tym czasie...

VII SA/Wa 2200/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Skarga R. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w postepowaniu wznowieniowym postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

III SA/Lu 239/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-23

Rejonowego w C. z dnia [...] listopada 1985 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego W-0143 na działce położonej w C. przy ul. R. Złożył również kopię zawiadomienia...
jest pozwolenie budowlane, odpowiada warunkom, jakim w myśl obowiązujących przepisów musi czynić zadość obiekt przeznaczony na cele mieszkalne, decyduje właściwy organ nadzoru...

I SA/Bd 285/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

, iż pozwoleniami na budowę zostały objęte tylko przebudowa holu oraz remont Sali Klubowej z zabudową tarasu. Pozwolenie na budowę w ogóle nie obejmowało adaptacji II, VI i VIII...
magazynowe. Przeprowadzenie inwestycji pozwoliłoby między innymi na wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowego obiektu tarasu widokowego oraz uruchomienie kawiarni...

III SA/Lu 466/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

lub umowę przedwstępną, 5) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów. Stwierdzenie 'w szczególności...

II SA/Sz 1421/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-22

wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo, 4) pozwolenie na budowę lokalu...
lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną, albo, 3) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi...

III SA/Gl 1324/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-18

- przedmiotowej, czyli restauracji, jest dopiero w trakcie realizacji i oczekuje na pozwolenie na budowę (informację tę uzyskano z wniosku [...] Centrum Przedsiębiorczości...
- przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to [...] r.). Z informacji tych wynika, że planowany projekt jest niezgodny z zapisami URPO W[...] i nie realizuje on celów...
1   Następne >   +2   4