Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Gl 1634/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-09

w miejscowości H. Oczyszczalnia ścieków zrealizowana została na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 14 sierpnia 2014r. znak: [...], wydanej przez Starostę...
[...] z dnia 14 sierpnia 2014r. nr [...], sygn. [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Skarżącemu pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid...

I SA/Ol 126/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-26

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R.., W konsekwencji powyższego organ I instancji określił Spółce kwotę zobowiązania w podatku od towarów...
z dnia 31 grudnia 2009r. jest zbyt wysoka za względu na brak pozwolenia na budowę portu i w związku z powyższym rachunek Spółki zostaje obciążony kwotą wymagalną w trybie...

I SA/Ol 125/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-26

przez C. Sp. z o.o. w G. za prace projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R.., W konsekwencji powyższego organ I instancji określił...
projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R.., Z umowy o wykonanie prac projektowych, zawartej w dniu '[...]' pomiędzy D. Sp. z o.o....

III SA/Wa 694/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-20

zatwierdzenia projektu budowlanego, tj.:, - decyzja Starosty L. nr [...] z dnia [...] listopada 2012 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę...
[...] grudnia 2012 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą budowę abonenckiej stacji elektroenergetycznej 30/110 kV [...] oraz budowę...

I SA/Gd 1507/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-08

i przeprowadzenia procesu deweloperskiego, Spółka Komandytowa 11 lutego 2008 r. uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę domów jednorodzinnych na części działek wchodzących w skład...
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla poprzednich użytkowników wieczystych. Decyzję o pozwoleniu na budowę najpierw przepisano (decyzja z 22 lutego 2008 r...

I SA/Po 875/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-02

. w 2009 r. Dowodem na to są księgi podatkowe skarżącego i F(7) sp. z o.o. oraz dokumenty urzędowe dotyczące pozwolenia na budowę, dowody dotyczące kontroli zwrotu VAT...
. z o.o. dysponowała konkretnym węzłem betoniarskim i użytkowała go w prowadzonej działalności. W ocenie organu kontroli skarbowej pozwolenie na budowę mobilnego węzła...

I SA/Bk 289/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-17

faktycznego, niepowołanie biegłego z zakresu budownictwa, zaniechanie przyznania decyzji o pozwoleniu na budowę waloru dokumentu urzędowego. Ponadto zarzucono decyzji...
. z [...] czerwca 2017 r. o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do opodatkowania jako budynki mieszkalne strona zadeklarowała też budynek - bez nadanego numeru - o pow. 64...

II FSK 1408/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

w 2000 r., a nie projektu z 1999 r., który stanowił podstawę pozwolenia na budowę z 29 grudnia 1999 r. Organ w tej mierze istotne znaczenie nadał opinii biegłego...
przez Wójta Gminy pozwoleniem na budowę z 29 grudnia 1999 r. Projekt z 1999 r. był projektem finalnym prac koncepcyjnych rozpoczętych w 1998 r. Jednakże w 2000 r. powstał...

I SA/Kr 2099/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

, a brak jest warunków zabudowy i pozwolenia na budowę dla nabytych działek - jest prawidłowe,, ← możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32...
mieszkaniowych urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie działek budowlanych i zażądał od wnioskodawcy pozwolenia na budowę. Urząd gminy utrzymuje, że w przypadku posiadania...

I SA/Gd 23/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwóch magazynów namiotowych, zgodnie z opracowanym projektem., Zgodnie z tym projektem:, Hale namiotowe zostaną posadowione...
infrastrukturą charakterystyczną dla budynków., Decyzja o pozwoleniu na budowę jest prawomocna od 25 listopada 2018 roku. Obiekty nie posiadają jeszcze pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100