Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Po 1184/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-22

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ww. wiaty; kserokopię zawiadomienia o zakończeniu budowy z [...] r., dokumentację fotograficzną wybudowanej wiaty., Opierając...
, gdy powstały obiekt nie posiada wszystkich cech budynku, przy czym kwalifikacja przedmiotu budowy w pozwoleniu na budowę nie jest wiążąca dla organów podatkowych...

I SA/Po 1079/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-07

obiektu budowlanego - magazynowej hali namiotowej na produkty rolne - nasiona. Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę [...] [...], wydanej...
w obecności pełnomocników M. S.. Obiekt budowlany został zrealizowany na podstawie pozwolenia, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Ś. na budowę 'magazynowej hali...

III SA/Wa 2337/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

:, a) ustalenie łącznego wymiaru podatku w oparciu o dane, które nie znajdują się w ewidencji gruntów i budynków, tj. decyzję o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego...
z dnia 1 grudnia 1998 r., decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego z dnia 14 sierpnia 1998 r., zawiadomienie z dnia 6 maja 2003 r. o zakończeniu budowy budynku...

I SA/Op 242/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-15

stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Inwestycję przeprowadzono w latach 2011-2012, co wynika z przedstawionych przez podatnika faktur, pozwolenia na budowę z 23.05.2011 r...
nie mieszczą się więc urządzenia kanalizacyjne, które służą odprowadzaniu ścieków i wód opadowych., Z treści przedłożonego przez Spółkę pozwolenia na budowę z 23.05.2011 r...

I SA/Rz 1010/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

na prowadzenie działalności gospodarczej, czy pozwolenie na budowę,, - art. 124 o.p., poprzez brak wyjaśnienia i nie wykazanie powiązań o charakterze techniczno...
gospodarczej. Przedsiębiorca górniczy nie zrezygnował z uprawnień wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę i pod rygorem odpowiedzialności złożył oświadczenie...

I SA/Op 199/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-08

przeprowadzono w latach 2015-2018, co wynika z przedstawionych przez stronę faktur, pozwolenia na budowę z: 20 stycznia 2015 r. i 6 maja 2015 r., zawiadomienia o zakończeniu budowy...
pozostałych obiektów budowlanych wymienionych w decyzjach o pozwoleniu na budowę, albowiem stanowiły one bądź obiekty budowlane niezaliczane do kategorii budynków, bądź budynki...

I SA/Sz 405/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-18

budynku w określonym miejscu (art. 3 pkt 6 upb). Do dokumentacji budowy należy, m.in. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły...
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:, 1) oryginał dziennika budowy;, 2) oświadczenie kierownika budowy:, a) o zgodności wykonania...

I SA/Gd 1003/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-09

. [...] [...]). Prace budowlane przeprowadzono w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, tj. decyzję nr [...] Starosty z dnia 6 października 2017 r. Wydanie pozwolenia na budowę...
wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę dwóch zbiorników na olej napędowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

I SA/Gd 1004/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-09

. [...] z ob. [...]. (ul. [...] [...]). Prace budowlane przeprowadzono w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, tj. decyzję nr [...] Starosty z dnia 6 października 2017 r...
. Wydanie pozwolenia na budowę poprzedziło wydanie przez Wójta w dniu 17 lipca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

III FSK 591/21 - Wyrok NSA z 2022-01-05

pkt 5 u.p.b. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Strona skarżąca odnosi...
pozwolenia na budowę. Nie ma zatem żadnych podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2 pkt 5 u.p.b., Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   8