Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Po 386/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-20

miało miejsce od decyzji w sprawie zmiany pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę., Decyzją z dnia z 16 maja 2021 roku, nr [...] Prezydent Miasta [...] ustalił dla P...
rolnego na 2021 rok. Organ wyjaśnił, że decyzja z dnia 22 czerwca 2018 roku, nr [...] zmieniająca pozwolenie na budowę została wydana w trakcie prowadzenia procesu...

I SA/Po 1184/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-22

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ww. wiaty; kserokopię zawiadomienia o zakończeniu budowy z [...] r., dokumentację fotograficzną wybudowanej wiaty., Opierając...
, gdy powstały obiekt nie posiada wszystkich cech budynku, przy czym kwalifikacja przedmiotu budowy w pozwoleniu na budowę nie jest wiążąca dla organów podatkowych...

I SA/Po 1079/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-07

obiektu budowlanego - magazynowej hali namiotowej na produkty rolne - nasiona. Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę [...] [...], wydanej...
w obecności pełnomocników M. S.. Obiekt budowlany został zrealizowany na podstawie pozwolenia, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Ś. na budowę 'magazynowej hali...

III SA/Wa 2337/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

:, a) ustalenie łącznego wymiaru podatku w oparciu o dane, które nie znajdują się w ewidencji gruntów i budynków, tj. decyzję o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego...
z dnia 1 grudnia 1998 r., decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego z dnia 14 sierpnia 1998 r., zawiadomienie z dnia 6 maja 2003 r. o zakończeniu budowy budynku...

I SA/Op 242/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-15

stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Inwestycję przeprowadzono w latach 2011-2012, co wynika z przedstawionych przez podatnika faktur, pozwolenia na budowę z 23.05.2011 r...
nie mieszczą się więc urządzenia kanalizacyjne, które służą odprowadzaniu ścieków i wód opadowych., Z treści przedłożonego przez Spółkę pozwolenia na budowę z 23.05.2011 r...

I SA/Rz 1010/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

na prowadzenie działalności gospodarczej, czy pozwolenie na budowę,, - art. 124 o.p., poprzez brak wyjaśnienia i nie wykazanie powiązań o charakterze techniczno...
gospodarczej. Przedsiębiorca górniczy nie zrezygnował z uprawnień wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę i pod rygorem odpowiedzialności złożył oświadczenie...

I SA/Op 199/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-08

przeprowadzono w latach 2015-2018, co wynika z przedstawionych przez stronę faktur, pozwolenia na budowę z: 20 stycznia 2015 r. i 6 maja 2015 r., zawiadomienia o zakończeniu budowy...
pozostałych obiektów budowlanych wymienionych w decyzjach o pozwoleniu na budowę, albowiem stanowiły one bądź obiekty budowlane niezaliczane do kategorii budynków, bądź budynki...

I SA/Sz 405/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-18

budynku w określonym miejscu (art. 3 pkt 6 upb). Do dokumentacji budowy należy, m.in. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły...
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:, 1) oryginał dziennika budowy;, 2) oświadczenie kierownika budowy:, a) o zgodności wykonania...

I SA/Gd 1003/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-09

. [...] [...]). Prace budowlane przeprowadzono w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, tj. decyzję nr [...] Starosty z dnia 6 października 2017 r. Wydanie pozwolenia na budowę...
wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę dwóch zbiorników na olej napędowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

I SA/Gd 1004/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-01-09

. [...] z ob. [...]. (ul. [...] [...]). Prace budowlane przeprowadzono w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, tj. decyzję nr [...] Starosty z dnia 6 października 2017 r...
. Wydanie pozwolenia na budowę poprzedziło wydanie przez Wójta w dniu 17 lipca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...
1   Następne >   +2   +5   8