Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I FSK 1374/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

indywidualnej wskazując, że poprzedni właściciele nabytej przez nią działki wykonali w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów...
osobistych zaprzestali budowy domu i w 2013 r. sprzedali działkę skarżącej, która 10 września 2013 r. złożyła wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich...

I SA/Gl 1702/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-08

. 3 pkt 2 ustawy o pomocy państwa polegający na obowiązku realizowania przedsięwzięcia budowlanego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r...
decyzją o zmianie pozwolenia na budowę z dnia [...] 2015 r. i po tej dacie rozpoczęły się wszelkie prace, co potwierdza pierwszy wpis w dzienniku budowy z maja 2015 r...

III SA/Wa 1054/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

przedwstępnej ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przez kupującą spółkę,, 2) wykonania w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przedwstępnej audytu...
do uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę/budowy budynków wraz z przyłączami i układem komunikacyjnym. Wnioskodawczyni oświadczyła przy tym także, że w przypadku...

I SA/Lu 574/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

z wnioskiem o pozwolenie na budowę C. z dnia 12 czerwca 2006 r., który został złożony przez inwestora, tj. G. oraz pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. Urzędu Miasta Stołecznego...
architektoniczno-budowlanego (część konstrukcyjna), na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę C., wynika, iż z firmą S. współpracuje on od wielu lat, przyjął do realizacji...

I FSK 1616/16 - Wyrok NSA z 2018-09-21

i przyjęcie przez Sąd, że dla spełnienia wskazanej w nim przesłanki wystarczające jest aby wnioskodawca podatnik) dysponował pozwoleniem na budowę (wydanym na jego nazwisko...
pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji dla której wymagane jest takie pozwolenie i tym samym istniały podstawy do oddalenia skargi;, 3. art. 3 § 1, art. 3 § 2 pkt 1, art. 133...

I SA/Wr 939/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-04-02

na wniosek B. sp. z o.o. decyzja Starosty K. z 18 lutego 2014 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę dotyczyła 3 budynków z apartamentami turystycznymi wraz z wjazdem...
r., poz. 1409 ze zm.). W uzasadnieniu ww. decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wskazał, że inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy...

I SA/Kr 895/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-21

do działki [...] jak też [...], po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy o pozwolenie na budowę z dnia 29 maja 2009 r., na podstawie ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy...
, zostały wydane decyzje zatwierdzające projekty i udzielające pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, których powierzchnia użytkowa miała...

III SA/Gl 320/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

z 2000r. , a nie na podstawie projektu z 1999 r. , który stał się podstawą do wydania pozwolenia na budowę z dnia 29 grudnia 1999 r., umożliwiającego realizację...
na ok. 1/3 powierzchni od strony frontowej. Łączna kubatura projektowanego budynku wyniosła 4.216 m2. Projekty te były podstawą wniosku o wydanie pozwolenia na budowę...

I SA/Lu 55/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-03-04

ustaliły, że A sp. z o.o. zawarła z B umowę o realizację wspólnej inwestycji polegającej na wybudowaniu gazociągu w oparciu o pozwolenie na budowę, które posiadała spółka...
budowlanym, rozumianym jako postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę stroną była C jako inwestor, podejmująca się tym samym zorganizowania procesu budowy...

I SA/Ol 126/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-26

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R.., W konsekwencji powyższego organ I instancji określił Spółce kwotę zobowiązania w podatku od towarów...
z dnia 31 grudnia 2009r. jest zbyt wysoka za względu na brak pozwolenia na budowę portu i w związku z powyższym rachunek Spółki zostaje obciążony kwotą wymagalną w trybie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100