Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

III FSK 591/21 - Wyrok NSA z 2022-01-05

pkt 5 u.p.b. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Strona skarżąca odnosi...
pozwolenia na budowę. Nie ma zatem żadnych podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 29 ust. 2 pkt 5 u.p.b., Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny...

III FSK 592/21 - Wyrok NSA z 2022-01-05

1 i art. 191 o.p., Zgodnie ze wskazanym przez pełnomocnika skarżącego art. 29 ust. 2 pkt 5 u.p.b. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych...
budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych wymaga pozwolenia na budowę. Nie ma zatem żadnych podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia...

I SA/Bk 263/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-13

s.c. L. H., S. H. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę tychże studni na działkach nr [...] obręb P. decyzją Starosty S. z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] Ich wartość...
nr [...] to grunty pozostałe., Organ zauważył też, że w aktach sprawy znajduje się zawiadomienie z dnia, [...] lutego 2015 r. o zakończeniu w dniu [...] listopada 2014 r. budowy...

II FSK 1403/20 - Wyrok NSA z 2020-11-25

gospodarczej mogą świadczyć podjęte wobec tych gruntów działania o charakterze prawnym (uzyskanie pozwolenia na budowę osiedla domów jednorodzinnych i geodezyjny podział...

I SA/Rz 1059/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-16

gospodarczej., W ocenie Skarżącej wola posiadania gruntów wymienionych w pozwoleniu na budowę Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia 7 września 1995r. jest widoczna...
w dzielnicy [...]-[...] przeznaczonych na zrealizowanie inwestycji pn.: 'Zagospodarowanie istniejących odwiertów eksploatacyjnych oraz budowa gazociągów kopalnianych...

I SA/Bk 188/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-10

i zagospodarowania terenu, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzja o dopuszczeniu budynku do użytkowania itp.), w której znajduje się, dokonane przez uprawniony organ...

II FSK 2272/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

w ewidencji budynku, który został zrealizowany wcześniej na podstawie pozwolenia na budowę (albo ujawnienia budynku, który nie istnieje) i in. przypadków. W wyroku NSA...

III FSK 415/22 - Wyrok NSA z 2022-08-31

tych gruntów działania o charakterze prawnym (uzyskanie pozwolenia na budowę osiedla domów jednorodzinnych i geodezyjny podział działek), a przede wszystkim działania faktyczne...

III FSK 559/22 - Wyrok NSA z 2022-08-31

prawnym (uzyskanie pozwolenia na budowę osiedla domów jednorodzinnych i geodezyjny podział działek), a przede wszystkim działania faktyczne obejmujące cały kompleks...

III FSK 424/22 - Wyrok NSA z 2022-08-31

prawnym (uzyskanie pozwolenia na budowę osiedla domów jednorodzinnych i geodezyjny podział działek), a przede wszystkim działania faktyczne obejmujące cały kompleks...
1   Następne >   2