Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II SA/Sz 209/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-08

on wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] sierpnia 1999 roku. Po sprawdzeniu zatwierdzonego projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
oświetleniową., W dalszej części uzasadnienia organ stwierdził, że skoro inwestorzy nie legitymują się pozwoleniem na budowę (art. 28 ust. 1 p.b.) lub zgłoszeniem budowy...

II SA/Kr 1298/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-07

opracowany przez J.T. w 1989 r. Nie zostało natomiast uzyskane pozwolenie na budowę tego obiektu. Gmina dysponuje jedynie wydanymi przez Starostę L. decyzjami na wykonanie...
. decyzja o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Natomiast w 2002 roku wydawana była decyzja na wykonanie instalacji wewnętrznej grzewczej - centralnego...

II OSK 2716/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

było uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia [...].10.2016 r. wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, PINB...
I instancji. Wskazał organ odwoławczy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków...

VII SA/Wa 293/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

położonej w I., bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., Powyższe rozstrzygnięcie skarżący zaskarżyli zażaleniem do WINB, który postanowieniem z [...] maja 2014 r. uchylił...
(Dz. U. z 2015 r., poz. 443; dalej: 'ustawa nowelizująca'), zgodnie z którym budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga pozwolenia...

II SA/Lu 320/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-26

. Organ zaznaczył, że w oparciu o plan miejscowy poprzednio obowiązujący, inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę z [...] r., w której powierzchnię sprzedaży...
zmiany do pozwolenia na budowę zakładając ponownie znaczne zwiększenie projektowanej powierzchni sprzedaży do 4406,98 m˛. Oznacza to, że dopiero od daty wejścia w życie...

III SA/Gl 1745/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-07

. warunki zabudowy, które są niezbędne do opracowania dokumentacji - projektu budowlanego i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę., W dniu 5 listopada 2019 r. pracownicy...
z powrotem przywieziony na działki i wykorzystany w ramach planowanej inwestycji. Ponadto skarżący oświadczył, że w październiku 2019 r. uzyskał pozwolenie na budowę...

VII SA/Wa 792/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

prawnej obiektu, jako że obiekt, ze względu na swą charakterystykę wymaga jedynie zgłoszenia a nie pozwolenia na budowę., Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] września...
Prawa budowlanego., Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem...

II SA/Sz 808/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

, zarówno sieć jak i przyłącze kanalizacyjne wymagało pozwolenia na budowę (art. 28-30 ustawy). Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo...
tą ustawą, zwolniona jest od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę; na mocy zaś art. 30 ust. 1 pkt 1 jej budowa wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji...

SA/Bk 1443/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-16

z pozwolenia na budowę z dnia [...] czerwca 2001r. modernizacja ulicy Z.Z. miała objąć odcinek II-III tejże ulicy i polegać na wykonaniu nawierzchni ulicy wraz z budową...
kanalizacji deszczowej. Bezspornym jest, że przewidziany pozwoleniem na budowę zakres robót został w całości zrealizowany, a w dniu 2 października 2001r. nastąpił końcowy...

II SA/Po 1018/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-06

., bez wymaganego pozwolenia na budowę, urządzenia budowlanego w postaci placu postojowego, na działce nr [...] w K. , ustalił wysokość opłaty legalizacyjnej na kwotę...
I instancji uznał, że przedmiotowy plac postojowy zrealizowany został w 2002 roku i jego budowa nie była zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przed realizacją...
1   Następne >   +2   +5   +10   22