Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Sz 817/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-24

pod nazwą 'G.' w S., wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej w łącznej wysokości [...] zł, w związku z wydaniem przez Starostę P. pozwolenia na budowę nr [...] z dnia 2...
listopada 2015 r., Pozwolenie na budowę obejmowało budowę:, - dróg osiedlowych z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych zlokalizowanych na działkach [...] , obręb...

I SA/Lu 270/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-09

[...]zł., Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] r. do Starosty [...] wniesiony został wniosek o pozwolenie na budowę linii kablowych SN 15 kV na wskazanych w treści...
, w szczególności do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, tj. [...] r., wniesiona została opłata skarbowa w kwocie...

III SA/Wa 2950/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W przyszłości zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę instalacji służącej do odpłatnego przesyłania...
czy do pozwolenia na budowę instalacji niskiego napięcia służącej do odpłatnego przesyłania lub dystrybucji energii do posiadaczy lokali będzie miała zastosowanie stawka opłaty...

I OSK 2887/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

nr [...] z 24 czerwca 2009 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie Suchy Las pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. S. Komisyjnego, protokolarnego...
budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21...

II SA/Sz 300/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

pozwolenia na budowę, nałożył na Mirosława Ł. (...) z siedzibą przy ul. (...), w W., obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej w kwocie (...) za wybudowanie opisanych wyżej...
obiektów bez pozwolenia na budowę., Na powyższe postanowienie zażalenie złożył inwestor - Mirosław Ł., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości...

I SA/Sz 401/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-22

w kwocie [...] zł. Według Spółki pobrana opłata skarbowa w kwocie [...] zł jest stawką przewidzianą dla pozwolenia na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych...
dla pozwolenia na budowę kablowej linii oświetlenia dróg jest stawka odpowiednia dla pozwolenia na budowę 'innych budowli', wykazana pod literą 'h' części III ust. 9 pkt 1...

I SA/Gl 196/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-01

zmiany sposobu użytkowania budynku oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Fundacja wskazała, że obie decyzje dotyczą budynku przy ul. [...], w którym ma być prowadzona...
na podstawie wskazanych wyżej przepisów o systemie oświaty, ani innych przepisów obowiązujących w szkolnictwie. Zatem uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę, czy wydanie...

II SA/Po 269/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-28

, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów wydaje właściwy organ...
pozwolenia na budowę ma braki materialne w postaci wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 powołanej ustawy, stanowiące w przypadku ich nie uzupełnienia...

I SA/Gl 19/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-07

od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. Stwierdził w nim, że na zaplanowany zakres rozbudowy budynku mieszkalnego potrzebne mu było pozwolenie na budowę...
zauważyć, że zgodnie z art. 33 ust. 2 prawa budowlanego nie jest wymagane złożenie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wypisu i wyrysu z miejscowego planu...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

i zagospodarowania terenu. Wydanie takiej decyzji jest jednym z warunków, od których uzależnione jest uzyskanie przez uczestnika procesu budowlanego pozwolenia na budowę, o czym stanowi...
, który uzależnia wydanie pozwolenia na budowę od ważności wymienionej wyżej decyzji, należy wnosić, że zarówno uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania...
1   Następne >   3