Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Bd 1558/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-09

marca 2022 r. sprawy ze sprzeciwu T. P. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: 1. odrzucić...
wpisu sądowego. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] Starosta T. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla [...] p. T. P. ul...

II SA/Gd 439/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-08-27

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia 1. odrzucić sprzeciw, 2. zwrócić skarżącej A Spółce z o.o. z siedzibą w G. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę., W treści sprzeciwu skarżąca zawnioskowała o uchylenie zaskarżonej decyzji formułując argumenty...

II SA/Bk 470/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-30

i przekazania do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji sprawy dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n...
i udzielenia pozwolenia na budowę, Przewodniczący tut. Wydziału wydał w dniu 24 lipca 2018 r. zarządzenie o wezwaniu pełnomocnika skarżącej A. W. do uiszczenia wpisu sądowego...

II SA/Łd 172/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-11

wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: - odrzucić sprzeciw. M.K R. S. wniósł sprzeciw...
od postanowienia Wojewody [...] z dnia [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II SA/Rz 1516/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-02-15

pozwolenia na budowę. - p o s t a n a w i a - I. odrzucić sprzeciw; II. zwrócić GD kwotę 100 zł /słownie: stu złotych/, tytułem wpisu od odrzuconego sprzeciwu. Decyzją z dnia...
oraz udzielenia pozwolenia na budowę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Z dołączonego do nadesłanych akt administracyjnych zwrotnego potwierdzenia...

II SA/Op 164/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-15

[...] w G., Wojewoda Opolski decyzją z dnia 5 lutego 2016 r. utrzymał w mocy decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu...
decyzją z dnia 6 sierpnia 2019 r., nr 517/19, umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

II SA/Rz 747/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-12

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. W. od decyzji Wojewody z dnia [...] maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę postanawia odrzucić sprzeciw. Zarządzeniem z dnia 10 września 2018 r. wezwano A. W. do uiszczenia wpisu od sprzeciwu., W wyznaczonym do jego uiszczenia terminie...

II SA/Bk 471/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-11-06

i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a odrzucić sprzeciw A. W. złożyła do sądu administracyjnego sprzeciw od decyzji Wojewody P., uchylającej decyzję...
Starosty W. z dnia [...] marca 2018 r. nr [...[ zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie...

II SA/Rz 1255/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-04

niejawnym sprawy ze sprzeciwu J.Z. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
sprzeciwu od opisanej w sentencji niniejszego postanowienia decyzji kasacyjnej Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II SA/Bk 834/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-17

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: 1. odrzucić sprzeciw; 2. zwrócić R. P. wpis sądowy od sprzeciwu w kwocie 100 (sto) złoty. R. P. wniosła...
2019r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału tut. Sądu z dnia 3 grudnia 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   12