Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SA/Rz 1065/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-19

Wojewody [....] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
[...] maja, 2018 r. wydaną w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W podstawie prawnej decyzji organ powołał art. 138 § 1 pkt 1...

II OSK 1440/22 - Wyrok NSA z 2022-07-19

o pozwoleniu na budowę oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 7 lutego 2022 r., sygn. akt II SA/Ol 993/21, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, oddalił sprzeciwy...
I. W. W., W. A. i R. A. (dalej jako skarżący) od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę...

II OSK 128/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

ze skargi K. Ł. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
i udzielenia pozwolenia na budowę uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji oraz orzekł o kosztach postępowania sądowego., Powyższy wyrok...

II SA/Łd 152/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-06-06

roku w sprawie ze skargi D. A. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n...
[...] z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie do złożenia skargi...

II SA/Kr 607/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-28

SA/Kr 607/09 odrzucające skargę na decyzję Wojewody [....] z dnia 2 lutego 2009r., nr [....] w przedmiocie: zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę...
[....] z dnia 2 lutego 2009r., nr [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Odpis postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego...

II SA/Gl 473/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-06

ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii skargi kasacyjnej K. G...
z dnia 2 września 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 473/16 w przedmiocie pozwolenia na budowę., Przesyłka zawierająca wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach...

II OSK 3320/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

[...] z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: I. odrzucić skargę kasacyjną...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł M.j K.., Jak wynika z akt sprawy, po wniesieniu skargi...

II SA/Bk 641/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-09

2016 r. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną K. T. Wyrokiem...
z dnia 28 lutego 2017 r. tutejszy Sąd oddalił skargę Z. T. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Wniosek...

II SA/Sz 749/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-23

skargę W. M. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić...
Prezydenta Miasta z dnia [...] r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem...

II SA/Bd 314/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-11-25

Wojewody z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę H. S. na decyzję Wojewody z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę., Pismem z dnia 8 listopada...
1   Następne >   +2   +5   +10   63