Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Bd 500/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-25

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Pismem z dnia [...] marca 2017 r. J. K. zaskarżył...
pozwolenia na budowę., Podczas rozprawy przeprowadzonej w dniu 16 października 2018 r. Sąd postanowił o odroczeniu terminu ogłoszenia orzeczenia w niniejszej sprawie...

II SA/Sz 137/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-02

, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: 1. odmówić sporządzenia uzasadnienia...
. nr [...] w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W dniu 26...

II SA/Sz 1105/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-19

i udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem wydanym w dniu 28 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 1105/18 Wojewódzki...
, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę., Uczestnik postępowania P. S., w dniu 8 marca 2019 r. (dowód: k. 44 akt sądowych), nadał...

II SA/Bk 619/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-07

[...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wyrokiem z dnia 13 grudnia...
2016 r. tut. Sąd oddalił skargę J. Z. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Na rozprawie...

II SA/Wr 96/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-26

Wojewody D. z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego...
na decyzję Wojewody D. z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego...

VII SA/Wa 1437/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi J.S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2008r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną postanawia: odmówić J. S. sporządzenia uzasadnienia wyroku Sądu z dnia 27 listopada 2008r.

II SA/Gd 122/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-04-25

ze skargi P. F. i H. F. na postanowienie Wojewody z dnia 14 grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę...
Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę P. F. i H. F. na postanowienie Wojewody z 14 grudnia 2020 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie pozwolenia...

VII SA/Wa 1832/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi M. K. na decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2012 r. Nr (...) w przedmiocie : odmowa stwierdzenia nieważności decyzji p o s t a n a w i a Odmówić sporządzenia uzasadnienia

VII SA/Wa 1458/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

Sprawa ze skargi M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] kwietnia 2016 r., znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

VII SA/Wa 1571/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-07

Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1571/07 oddalającego skargę Ochotniczej Straży Pożarnej w P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia -odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku-
1   Następne >   +2   +5   11