Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Sz 1492/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

A pozwolenia na budowę ww. zamierzenia., Na podstawie informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starosta Powiatowy powziął informację...
w tym postępowaniu Starosty i wydał postanowienie o uzgodnieniu inwestycji. Również w postępowaniu zakończonym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta...

II SA/Wr 474/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

Nieruchomości Rolnych w Opolu na rzecz Gminy Oława. Równocześnie trwają prace projektowe obejmujące dokumentację techniczną planowanego scgroniska. Uzyskanie pozwolenia...
tygodni kwarantanny., W trakcie postępowania nadzorczego na wystąpienie Wojewody w przedmiocie podania realnego terminu zakończenia budowy i rozpoczęcia działalności...

IV SAB/Po 104/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

uzasadnienie (poza tym zapadł w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę). Ponadto w dniu 29 stycznia 2013 r. w WSA w Poznaniu nie zapadł...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (np. wędlin, kiełbas z mięsa wieprzowego, wołowego czy drobiowego) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu...

II SA/Łd 999/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-11

Lekarza Weterynarii postępowania wyjaśniającego organ ustalił, że pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 1306/2 jego właściciel M. P. otrzymał w dniu...
nr 1308 i znajdującego się na niej budynku mieszkalnego, oświadczył, że pozwolenie na budowę otrzymał w dniu [...] października 2010 r., prace budowlane zostały rozpoczęte...

II SA/Gl 66/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

należało zatem wykazać, że skarżąca Spółka narusza warunki udzielonego jej pozwolenia. Zasadnie w tym względzie zarzucono w skardze, że wydając zaskarżoną decyzję SKO wyszło...
ustawy o utrzymaniu w czystości należy brać pod uwagę spełnienie przez skarżącą warunków wynikających z uzyskanego przez nią pozwolenia na 'prowadzenie schroniska...

II SA/Łd 1201/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-05

., Schronisko podjęło dalsze działania polegające na budowie kolejnych pojedynczych boksów w łącznej ilości 600 szt. w celu przemieszczenia zwierząt z boksów grupowych...
: decyzję PLW z dnia [...] nr [...] dotyczącą ukończenia przygotowania do zimy w nowych boksach i ukończenia budowy nowych pawilonów w 2 boksach sektora X schroniska...

II OSK 1769/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

stycznia 2013 r. Schronisko podjęło także dalsze działania polegające na budowie kolejnych pojedynczych boksów w łącznej ilości 600 sztuk w celu przemieszczenia zwierząt...
z dnia 4 września 2012 r. została usunięta z obrotu prawnego, a sprawa przekazana organowi I instancji do ponownego rozpoznania, co pozwoliło organowi I instancji na ponowną...

II SA/Gl 1025/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-06

opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu., Przedstawiony stan normatywny pozwoli dokonać oceny prawidłowości...
., natomiast na realizację pozostałych zadań wymienionych w § 12 ust. 1 załącznika do uchwały przewidziano kwotę blisko 700 tyś zł. Taka budowa przywołanego przepisu stanowi formę...

II SA/Lu 320/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-28

, że pies wyłącznie ze względu na swoje właściwości takie jak duża, silna budowa może wywoływać strach, podobnie jak zwierzę, które wprawdzie tych cech zewnętrznych...
psa, nie wydaje się w praktyce w ogóle możliwy do spełnienia - bowiem brak jest w obowiązującym obecnie porządku prawnym takich regulacji, które pozwoliłyby na jednoznaczne...