Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Kr 639/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr. [...] z powodu wyroku WSA w Krakowie z dnia 17.10.2017 r sygn. akt II SA/Kr 996/17, mocą...
, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz. [...],[...],[...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] marca 2018r. nr [...] działając...

II SA/Kr 637/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr. [...] z powodu wyroku WSA w Krakowie z dnia 17.10.2017 r...
robót budowlanych, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz. [...],[...],[...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 27 marca...

II SA/Kr 640/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

Towarzystwa w K. wnosząc o uchylenie decyzji, podnosząc wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr...
wygaszenia decyzji udzielającej pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, gdzie wniosek o ustalenie wygaśnięcia dotyczył pozwolenia na budowę na dz...

II SA/Kr 774/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-08

umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody...
i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowalnych dla inwestora Gminy Miejskiej K. - Zarząd Infrastruktury Sportowej w K. na 'budowę budynku hali sportowej z zapleczem...

II SA/Kr 635/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06

się uchylenia decyzji. Zdaniem autora odwołania powstają wątpliwości dotyczące aktualności decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych na dz. [...],[...],[...] obr...
o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 7 grudnia 2007 zezwalająca na budowę zespołu 22 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z komórkami lokatorskimi, miejscami...

VII SA/Wa 1194/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

z siedzibą w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla...
. decyzją z dnia [...] stycznia 2016 r. odmówił wnioskodawcy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wraz z zabudową...

II SA/Go 1015/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-17

określił, że zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, która koliduje z drzewami i krzewami będącymi...
pozwolenie na budowę na działkach położonych przy ulicy [...] została zablokowana w administracyjnym toku postępowania i zostanie ona bardzo opóźniona albo nie dojdzie...

II SA/Ol 846/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-25

prowadzonego przez GINB, pojawił wniosek Spółki o pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na przedmiotowej nieruchomości. Z analizy...
o pozwolenie na budowę na terenie nieruchomości, z której na podstawie zgłoszenia zamiaru usunięcia, zostało usuniętych 14 drzew, przed upływem 5 lat od dokonania oględzin...

II SA/Gl 1475/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-26

w W. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Inwestor - A Sp. z o. o. w dniu 10 maja 2018r. wystąpił do Starosty [...] z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji bazowej...

II SA/Bk 465/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-29

i udzielającą pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej na w/w działkach, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności;, - PGE zawiadomiło PINB w B., pismem z dnia...
, a ponieważ PGE uczyniła to dnia [...].07.2011r., to postępowanie, post factum, nie mogło się toczyć i podlegało umorzeniu. Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę linii...
1   Następne >   +2   +5   +10   40