Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

II SA/Wa 685/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-12

z [...] czerwca 2019 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę nie były niezbędne do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wygaszenia mandatu radnego., Skarżący wniósł o uchylenie...
. oraz w jego oświadczeniu z [...] czerwca 2019 r. Zarzuty skarżącego odnoszące się do przetwarzania danych zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę, wypisie z rejestru gruntów...

II SA/Kr 935/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

. do dnia 22 kwietnia 2011 r. o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy [...]. W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1...
oznaczenia ewidencyjnego nieruchomości, zamieszczonego w decyzjach o pozwoleniu na budowę narusza którąkolwiek ze sfer prywatnie chronionych. Do zagadnienia...

I OSK 2713/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

przy realizacji domu jednorodzinnego od uzyskanej decyzji - pozwolenia na budowę i zatwierdzonego tą decyzją projektu, w którym stroną postępowania jest sąsiad skarżącej...

II SA/Wa 644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

w sprawach dotyczących ich praw i obowiązków w sferze prawa powszechnego, np. gdy organ, jako inwestor, występuje o wydanie mu pozwolenia na budowę (patrz postanowienie NSA...
jego praw bądź obowiązków, gdy np. jako inwestor ubiega się o pozwolenie budowlane (postanowienie NSA z dnia 31 maja 1982 r. sygn. akt II SA 763/82, publ. GAP 1986, nr 6 str...

IV SA/Po 925/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-26

'w dniu [...] lipca 2010 r.'. Wymienione w tym wniosku dokumenty dotyczyły postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku...
aktu notarialnego jako dokumentu wymaganego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę (k. 6-7 akt Starosty)., W zażaleniu Pełnomocnik wniósł o uchylenie postanowienia...

II SA/Wa 1478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

, bez wiedzy i zgody zainteresowanej, rozporządzaniu tymi dokumentami poza Urzędem w celu wydania przez Prezydenta Miasta [...] decyzji o pozwoleniu na budowę na granicy...
oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w [...] . Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa. Byli nimi właściciele sąsiednich...

II SA/Wa 412/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

) i bezprawnym, bez jej wiedzy i zgody, rozporządzaniu nimi poza Urzędem dla wydania decyzji Prezydenta Miasta S. o pozwoleniu na budowę na granicy jej nieruchomości, na rzecz...
o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego przy ul. [...] w S. Strony tych postępowań zostały ustalone na podstawie art. 28 Kpa...

I OSK 1224/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

Miasta Sopotu o pozwoleniu na budowę na granicy jej nieruchomości, na rzecz osoby trzeciej, na szkodę jej nieruchomości, w postępowaniu administracyjnym przeprowadzonym...
osobowe skarżącej zostały wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę budynku...

VII SA/Wa 2196/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

nie mogą odmówić udzielenia pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy wcześniej pozytywnie uzgodniły decyzję o ustaleniu warunków zabudowy., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] sierpnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych skargę oddala Decyzją...

II SA/Wa 507/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

jednorodzinnego od uzyskanej decyzji - pozwolenia na budowę i zatwierdzonego tą decyzją projektu, w którym stroną jest sąsiad skarżącej - p. W. oraz postępowaniem wyjaśniającego wobec...
1   Następne >   2