Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SA/Wa 17/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

z dnia [...] października 2007 r. znak [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę skargę oddala [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. znak...
[...] odmówił wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce nr [...] położonej przy ul. [...] w K. W ocenie organu pierwszej instancji, przedstawione...

II SA/Op 114/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-26

, których przeprowadzenie wymaga udzielenia pozwolenia na budowę. W ocenie odwołującego do takich robót nie należą zatem roboty objęte zgłoszeniem. Dotyczą one bowiem ocieplenia...
przedmiotowym wniesionego sprzeciwu i obowiązku uzyskania w stosunku do określonej budowy lub robót budowlanych pozwolenia na budowę. Sentencja decyzji jest natomiast jedynym...

VII SA/Wa 2066/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę oddala skargę W wnioskiem z dnia [...] maja 2009 r. [...] sp...
. z o. o. z siedzibą w W. wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce ew. nr [...] z obrębu [...] przy ul. F. w W. Do wniosku...

VII SA/Wa 2746/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

., odmówił uzgodnienia pozwolenia na budowę dla inwestycji określonej w dokumentacji pn. 'Projekt budowlany - przebudowa budynku handlowo - usługowego na budynek handlowo...
. [...]), zadania powierzone porozumieniem, w tym uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, realizowane są przez Miejskiego...

VII SA/Wa 1182/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

przy tym, iż w związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia na budowę wiaty, należy ją usunąć., Odwołanie od tej decyzji złożyli inwestorzy [...] i [...]. W toku postępowania...
było pozwolenie na budowę wiaty, zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową - wiaty wolnostojącej, a wskazana omyłka nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast...

VII SA/Wa 2802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-10

najmu w zakresie uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę. Remont będzie obejmował naprawę dachu, z wymianą obróbek blacharskich i remontem kominów...
, czy prace remontowe w przedmiotowym budynku były prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę oraz kto został wskazany jako inwestor w takiej decyzji. W aktach sprawy...

VII SA/Wa 1062/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków., Z art. 8 ustawy...
lokalizacji linii kolejowej oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, a także pozwolenia na budowę...

II OSK 1684/18 - Wyrok NSA z 2020-11-13

materialnego prawa administracyjnego zjawiskiem wyjątkowym. Jest to widoczne np. w sytuacjach wprowadzania zwolnień od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę...
tego, czy pozwolenie na budowę było wymagane w dacie budowy obiektu budowlanego., Zaakcentować w sytuacji faktyczno-prawnej niniejszej sprawy trzeba, że dyspozycja normy zawartej...

VII SA/Wa 668/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków...
, w myśl którego w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę...

II OSK 158/15 - Wyrok NSA z 2016-10-28

, że konieczne jest także uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę. Określił zatem nowy termin wykonania nakazanych prac na 31 maja 2014 r., Powyższą...
i tak pozwolenia na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że nakazane prace przy zabytku stanowią znaczne obciążenie...
1   Następne >   +2   +5   8