Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II OSK 1553/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

administracyjnym w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu Sąd I instancji przedstawił następujące ustalenia faktyczne i prawne., Starosta...
mającym na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy U.., W uzasadnieniu podjętego postanowienia organ administracji...

II OSK 2505/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

prowadzenia składowiska odpadów uznając, że sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę, jak również, że sposób prowadzenia składowiska odpadów...
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 412/14, skarżąca Spółka nie dysponuje pozwoleniem na budowę, obejmującym...

II SA/Kr 628/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-09

jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem...
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji...

II SA/Gl 548/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-21

Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę oddala skargę...
Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony. Uzasadniając odmowę organ I instancji wskazał, że z uwagi na to, że w postępowaniu o pozwolenie na budowę...

II SA/Bk 462/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

środowiskowych z wykorzystaniem adekwatnych rozwiązań technicznych. , 2. Związanie organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę decyzją o ustaleniu lokalizacji celu...
inwestycji na środowisko, albowiem na etapie postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę należy przedłożyć aktualną decyzję środowiskową - art. 55 ustawy z dnia 27 marca...

II SA/Po 14/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

Wielkopolskiego z dnia [...] listopada 2015r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję...
budowlany i udzielił A. i M. F. (dalej również: 'inwestorzy' lub 'inwestor') pozwolenia na budowę fermy zwierząt futerkowych o obsadzie zwierząt wynoszącej maks. 39,75 DJP...

II SA/Lu 191/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-14

prowadzące postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę są uprawnione do ustalenia w toku tego postępowania czy na inwestorze spoczywa obowiązek przeprowadzenia...
na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego., Organ właściwy w przedmiocie pozwolenia na budowę nie jest natomiast uprawniony do przeprowadzenia samej oceny oddziaływania...

II SA/Po 608/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

2021 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją Starosty [...] z [...] lutego 2021 r...
., nr [...] (znak: [...]) odmówiono P. Spółka z o.o. z siedzibą w W. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P...

II SA/Łd 863/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-03

. nr [...] znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zmieniającej decyzję udzielającą pozwolenia na budowę budynku gospodarczego oddala skargę. dc Decyzją...
Starosty [...] Nr [...] z dnia [...], udzielającą pozwolenia na budowę budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 292/1 i 292/2...

II SA/Ke 909/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-12

z dnia 17 września 2019 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargi. Zaskarżoną decyzją z dnia 17...
budowlany i udzielającą spółce [...]S.A. pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową 'KKI_KLUCZEWSK PILCZYCA/27676' wraz z linią zasilającą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100