Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II OSK 1553/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

administracyjnym w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu Sąd I instancji przedstawił następujące ustalenia faktyczne i prawne., Starosta...
mającym na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy U.., W uzasadnieniu podjętego postanowienia organ administracji...

II OSK 2505/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

prowadzenia składowiska odpadów uznając, że sposób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny z pozwoleniem na budowę, jak również, że sposób prowadzenia składowiska odpadów...
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Wr 412/14, skarżąca Spółka nie dysponuje pozwoleniem na budowę, obejmującym...

II SA/Gl 548/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-21

Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę oddala skargę...
Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony. Uzasadniając odmowę organ I instancji wskazał, że z uwagi na to, że w postępowaniu o pozwolenie na budowę...

II SA/Bk 462/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

środowiskowych z wykorzystaniem adekwatnych rozwiązań technicznych. , 2. Związanie organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę decyzją o ustaleniu lokalizacji celu...
inwestycji na środowisko, albowiem na etapie postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę należy przedłożyć aktualną decyzję środowiskową - art. 55 ustawy z dnia 27 marca...

II SA/Po 14/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

Wielkopolskiego z dnia [...] listopada 2015r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję...
budowlany i udzielił A. i M. F. (dalej również: 'inwestorzy' lub 'inwestor') pozwolenia na budowę fermy zwierząt futerkowych o obsadzie zwierząt wynoszącej maks. 39,75 DJP...

II SA/Lu 191/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-14

prowadzące postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę są uprawnione do ustalenia w toku tego postępowania czy na inwestorze spoczywa obowiązek przeprowadzenia...
na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego., Organ właściwy w przedmiocie pozwolenia na budowę nie jest natomiast uprawniony do przeprowadzenia samej oceny oddziaływania...

II SA/Po 608/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-11

2021 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją Starosty [...] z [...] lutego 2021 r...
., nr [...] (znak: [...]) odmówiono P. Spółka z o.o. z siedzibą w W. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P...

II SA/Łd 863/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-03

. nr [...] znak [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zmieniającej decyzję udzielającą pozwolenia na budowę budynku gospodarczego oddala skargę. dc Decyzją...
Starosty [...] Nr [...] z dnia [...], udzielającą pozwolenia na budowę budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 292/1 i 292/2...

II SA/Ke 909/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-12

z dnia 17 września 2019 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargi. Zaskarżoną decyzją z dnia 17...
budowlany i udzielającą spółce [...]S.A. pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową 'KKI_KLUCZEWSK PILCZYCA/27676' wraz z linią zasilającą...

II SA/Gd 358/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-10

- Prawo budowlane wynika, iż wnioskowana budowa nie jest wymieniona jako inwestycja zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani objęta obowiązkiem...
zgłoszenia, w związku z czym podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przed jej wykonaniem. Zgodnie zaś z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100