Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

VII SA/Wa 660/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-16

. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej 'k.p.a.', zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...

I OSK 1570/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

została decyzja o lokalizacji celu publicznego oraz decyzja o pozwoleniu na budowę. Natomiast z uwagi na fakt, że między stronami istnie spór, którego nie zakończyły...
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę., Ponadto, w ocenie Wojewody, organ I instancji w zaskarżonej decyzji określił termin ograniczenia sposobu...

II SA/Po 1006/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-27

. przy [...], działka nr [...] (zwanej dalej: Pozwolenie na budowę)., Decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym., W dniu [...] listopada 2017 r. do Starosty wpłynął...
wniosek D. M. (zwanego dalej: skarżący), uzupełniony następnie w dniu [...] grudnia 2017 r., z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia Pozwolenia na budowę, ponieważ, w ocenie...

I OSK 153/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

. nr [...] Prezydent Miasta C. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii kablowej 15 kV, m.in....
kV, zgodnie z ostatecznymi decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i w sprawie pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu wniosku inwestor wskazał...

II SA/Ke 53/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-20

października 2018r. znak: [...] o zawieszeniu z urzędu postępowania wszczętego na wniosek D. Z. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ponieważ pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym...

I OSK 89/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

użytku publicznego, stanowiącego załącznik do wniosku o zatwierdzenie lokalizacji inwestycji oraz do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i o pozwolenie na budowę...
[...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji radarowej Ministerstwu Obrony Narodowej - Zakładowi Inwestycji [...]. Budowa kablowej linii...

I OSK 557/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

, poz. 2109 ze zm.) dalej zwanego 'rozporządzeniem'. Podkreślono, że nie można uznać wykonanych na nieruchomości prac budowlanych ani pozwolenia na budowę za części...
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez skarżącą spółkę, który uwzględniał istniejące w dacie wywłaszczenia pozwolenie na budowę;, - pominięciu...

II SA/Gl 508/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-18

dla pracy układu. Decyzją nr [...] z [...] r. Prezydent Miasta C. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wykonaniu linii...
inwestycji celu publicznego i z dnia [...] r. o pozwoleniu na budowę. Jako podstawę wskazano przepis art. 11 ust. 1 i art. 124 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r...

I OSK 2383/15 - Wyrok NSA z 2016-09-07

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie do uzyskania...
[...] ustalono od chwili uzyskania przez PSE S. A. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie działki objętej przedmiotową decyzją, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji...

II SA/Ke 475/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-26

września 2017r. znak: B-II.6740.61.9.2017 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą D. pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV w ramach...
u.g.n. zastępuje bowiem zgodę właściciela na realizację inwestycji i jest podstawą do wystąpienia przez inwestora do właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100