Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Kr 48/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-14

i projektu budowlanego) dotyczących realizacji inwestycji. Pozwolenie na budowę było wydane pod rządami ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane., Przedmiotowy słup...
. XX w. w oparciu o decyzję Urzędu Miejskiego w B. z 5 lutego 1988 r. znak UAN [...] o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę dwóch stacji [...] wraz...

II SA/Po 265/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-11

[...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowo-handlowego przy [...] w [...] oraz dwóch zjazdów z ul. [...], zlokalizowanej na działkach...

II SA/Kr 944/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-29

. przy ul. [...] w N. T. rozpoczętą i realizowaną przez P. Ż. na podstawie decyzji Starosty [...] z 19 czerwca 2019 r. znak: [...] o pozwoleniu na budowę, utrzymanej w mocy...
oraz kontrolę placu budowy 1 lipca 2020 r. W toku czynności wyjaśniających ustalono również, że inwestor uzyskał decyzję Starosty [...] z 19 czerwca 2019 r. o pozwoleniu...

II SA/Wr 760/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

na decyzję Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stawu rybnego i umorzenia...
decyzję Starosty L. z dnia [...] r., nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą K. S. i M. S. pozwolenia na budowę stawu rybnego na działkach...

II SA/Łd 527/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-10

projekt budowlany i udzielono Spółdzielni A w S. pozwolenia na budowę 2 budynków garażowych. Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta S. złożyła A.S. , która jest właścicielką...
może legalnie rozpocząć roboty budowlane dopiero z chwilą, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna. Dotyczy to również budów, w których wniosek...

II SA/Bd 316/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-24

terenu przed dostępem osób trzecich. W wyniku kontroli stwierdzono, że obiekt wznoszony jest niezgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr [...] z [...] r. wydaną prze...
Starostę [...]. Niezgodność poległa na rozpoczęciu budowy bazy telefonii cyfrowej na działce nr [...], zamiast na działce nr [...], na którą wydano pozwolenie na budowę...

VII SA/Wa 2391/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

[...], realizowanej w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...], zezwalającą na budowę pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji...
nieostateczną decyzją Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...], o pozwoleniu na budowę pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV [...] w ramach zamierzenia...

II SA/Gl 251/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-28

na jego działce nr 2. Skarżący podniósł, że wbrew wymogom decyzji o pozwoleniu na budowę, obiekt ten nie został wyznaczony przez uprawnionego geodetę, co doprowadziło...
., Jednak postanowieniem nr [...], PINB odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zgodności wybudowania budynku mieszkalnego, wiaty i garażu z przepisami, pozwoleniem na budowę...

II SA/Kr 16/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-07

na budowie napowietrznej dwutorowej linii wysokiego napięcia 110kV niezgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 20.04.1982 r. nr [...] wydanym przez Zastępcę Naczelnika Dzielnicy K...
rozbiórek można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wyłączenia od tego obowiązku zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony...

VII SA/Wa 310/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

. [...] we wsi P., gm. G. W uzasadnieniu orzeczenia podał, iż doszło do unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji, na mocy ww. decyzji Głównego...
projekt budowlany budynku mieszkalnego z garażem na terenie działki o nr ew. [...] we wsi P., gm. G. i udzielająca pozwolenia na budowę ww. budynku, została...
1   Następne >   +2   +5   +10   100