Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 700/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-03

w sprawie zgodności realizacji budowy budynku produkcyjnego z pozwoleniem na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
wnioskującą pismem z dnia 09.07.2018r, że roboty budowlane prowadzone są na podstawie decyzji Starostę [...] o pozwoleniu na budowę z dnia [...], Nr [...]. J. O.-W. pismem...

II SA/Łd 79/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-03

ani nie uzyskiwano stosownego pozwolenia z organu architektoniczno-budowlanego. Ponadto E. B. oświadczyła, że nie posiada wiedzy, czy ojciec posiadał pozwolenie na budowę silosu. Obecny...
budowlanego, a inwestor nie posiadając stosownego pozwolenia na budowę w aktualnej lokalizacji, prowadzi roboty budowlane w warunkach samowoli budowlanej., Kwestionując...

II SA/Łd 232/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-25

w Z., realizowanych na podstawie decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. o pozwoleniu na budowę Nr [...] znak: [...], w terminie do 31.03.2019r., W/w decyzja została wydana...
w następującym stanie faktycznym:, Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Starosta [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku gospodarczego wraz...

II SA/Sz 295/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-06

. B. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: uzupełnić wyrok...
w Szczecinie skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W skardze...

II SA/Łd 471/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-13

[...], zobowiązując do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W dniu [...] r. organ decyzją Nr [...] przeniósł ww pozwolenie na budowę na rzecz Akademickiego Związku Sportowego...
ustalenia i wnioski PINB, że pozwolenie na użytkowanie zostało udzielone pomimo niewykonania wszystkich robót objętych decyzją o pozwoleniu na budowę, że możliwe...

II SA/Gd 14/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-02

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: zwrócić skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy [...] w G. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 2802/17 - Wyrok NSA z 2018-07-19

przejrzenia i wykonania fotokopii - pełnej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji, na którą udzielono pozwolenia na budowę decyzją Starosty S. z [...] lipca 2010 r...
. z [...] lipca 2010 r. udzielono pozwolenia na budowę nr [...], a w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ww. inwestycji na działkach...

II SA/Po 869/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-03-31

niejawnym w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na rozbiórkę...

II SA/Łd 184/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

decyzje pozwoleniu na budowę. Przy czym niepodniesienie tego zarzutu w toku postępowania administracyjnego mogło wynikać z faktu, ze również w postępowaniu odwoławczym doszło...
się w bliższej odległości zabudowanej działki nr 200/16. Skarżąca ustaliła również, że w ostatnich latach zostało wydanych kilkanaście pozwoleń na budowę na terenach rolnych...

II OZ 1038/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie M. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zawarte w pkt V wyroku tegoż Sądu z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt IV SAB/Po 54/18 o zasądzeniu zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi M. R. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego postanawia: oddalić zażalenie.
1   Następne >   3