Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 1442/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

nr [...]) - z obrębu [...]., Mając tytuł prawny do dysponowania gruntem Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na regulacji Potoku [...] wraz z przebudową...
marca 2012 r. decyzja Wojewody [...] z [...] lutego 2012 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę)., Roboty zostały wykonane do 12 listopada...

I SA/Wa 972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

decyzji o warunkach zabudowy z [...] maja 1999 r. i uzyskaniu pozwolenia na budowę z [...] października 1999 r., która nakładała na inwestorów obowiązek odsunięcia...
Przestrzennych, czy też załączone do skargi decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o pozwoleniu na budowę. Z decyzji tych w żaden sposób nie wynika...

I SA/Wa 1627/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

z modernizacją ulicy, m.in. wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę., Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
pozwolenie na budowę., Sąd zwraca przy tym uwagę, że skarżący w zasadzie nie kwestionował, że przedmiotowa działka została zajęta pod drogę. Jak bowiem oświadczył...

I SA/Wa 1715/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

grudnia 1998 roku. Podniosła jednocześnie, że dokumenty na jakie powoływał się organ (m.in. umowy dotyczące utrzymania drogi, dokumentacja powykonawcza, pozwolenia na budowę...
powykonawcza, pozwoleniami na budowę itp.), a następnie na nowo oceni cały zebrany w sprawie materiał dowodowy w kontekście spełnienia lub nie spełnienia przez sporną działkę...

I SA/Wa 302/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

nie mogą być zeznania świadków, które są niespójne i w sposób jednoznaczny nie potwierdzają ww. okoliczności. Podnieśli również, iż w pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego z 1994 r...
. Urząd Gminy Z. określił działkę nr [...] jako drogę wiejską, a ponadto, gdyby ww. działka stanowiła drogę publiczną, to organ nie wydałby pozwolenia na budowę domu...

I SA/Wa 182/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

. okoliczności. Podnieśli również, iż w pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego z 1994 r. Urząd Gminy Z. określił działkę nr [...] jako drogę wiejską, a ponadto, gdyby ww. działka...
stanowiła drogę publiczną, to organ nie wydałby pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego., Decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...], Minister Infrastruktury...

I SA/Wa 220/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

[...] czerwca 1988 r. (umowa była następnie kilkukrotnie aneksowana). W oparciu o pozwolenie na budowę z dnia [...] lipca 1988r. wydane przez Wydział Urbanistyki, Architektury...

I SA/Wa 904/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

., np.:, - pozwolenie na budowę oraz dokumentację powykonawczą, w tym protokoły zdawczo-odbiorcze inwestycji,, - umowy dotyczące budowy urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania...
jest aby były na odcinku przy samej granicy budynku choćby ze względu na przepisy techniczne dotyczące budowy takiej infrastruktury., Organ nie wyjaśniał dlaczego nie podzielił...

VIII SA/Wa 85/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

na nieruchomości prac na dzień 31 grudnia 1998 r.,, - dowód z oświadczeń właścicieli nieruchomości zajętej pod drogę oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich., - pozwolenie na budowę...
,, - zgoda na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych),, - rozliczenia finansowe z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej., Wskazać należy...

I SA/Wa 1175/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

nieruchomości zajętej pod drogę oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich; pozwolenie na budowę; zgoda na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy o drogach publicznych...
); rozliczenia finansowe z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej., Organ odwoławczy podkreślił, że ze względu na to, iż przepis art. 73 ust. 1 ustawy pozbawia...
1   Następne >   +2   +5   7