Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II SA/Ke 544/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-01-11

zawartych we wniosku, wydał decyzję z [...], zezwalającą stronie na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na działce nr ewid. [...] pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę...
, w terminie 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę., W dniu 28.02.2022 r. pracownicy organu I instancji stwierdzili, że z działki nr ewid. [...] usunięto wszystkie...

VII SA/Wa 1911/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i wiatą w bryle oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce ew...
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i wiatą w bryle oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce ew...

II OSK 423/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa...
za niewydanie w terminie decyzji o pozwoleniu na budowę., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco., W dniu [...] 2012 r. wpłynął do Prezydenta [...] wniosek...

VII SA/Wa 728/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-29

gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza...
pkt 12 ustawy - Prawo budowlane wynika, że przez 'pozwolenia na budowę' należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy...

VII SA/Wa 1660/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne na terenie działki nr ew. [...] obręb [...] oraz budowy...
[...] wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne na terenie działki nr ew. [...] obręb...

VII SA/Wa 1237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

. [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] w miejscowości [...], gmina [...]., Organ wskazał, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w/w inwestycji wpłynął do Starosty [...] w dniu...
, organ odwoławczy stwierdził, że całe postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę w powyższej sprawie trwało 73 dni. Po odjęciu od tego okresu 65 dni wynikających...

II SA/Wr 445/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-16

budowy budynku z zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projektem budowlanym I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu...
: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) z tytułu stwierdzenia niezgodności budowy budynku usługowego w D. przy ul. [...] z zatwierdzonym pozwoleniem na budowę projektem...

II SA/Po 971/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

od około 3 tygodni oraz że jako kierownik budowy dopuścił do przystąpienia do użytkowania tego pawilonu oraz zjazdu pomimo braku pozwolenia na użytkowanie, ewentualnie...
na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 5 sierpnia 2014 r. pawilonu handlowego oraz zjazdu. Poza sporem pozostaje, iż w przedmiotowym pawilonie handlowym prowadzone...

II SA/Po 496/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-25

pozwolenia na budowę z dnia [...] lipca 1994 r. Kierownika Urzędu Rejonowego [...], budynku gospodarczego dobudowali samowolnie w roku 2008 dodatkowe pomieszczenia...
- bez pozwolenia na budowę - budynek gospodarczy, który po wybudowaniu rozpoczęli użytkować jako budynek mieszkalny, a który w tym czasie posiadał status budynku gospodarczego...

II SA/Gl 845/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-18

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Prezydent Miasta B. (dalej: Prezydent) decyzją nr [...] znak: [...] z dnia [...] orzekł...
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku handlowo-biurowo-usługowego na działce nr 1, zlokalizowanej przy ul. [...] w B., Jak wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   17