Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Gd 287/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-14

pozwolenia na budowę, jak również - określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt...
pozwolenia na budowę., W konsekwencji jako niezgodne z przepisem art. 19 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego należy ocenić wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia...

II SA/Bd 608/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-24

o art. 3 i art. 7b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271), jest dopuszczany do obrotu po uzyskaniu pozwolenia wydanego...
przez Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Niezbędnym elementem w procesie wydawania pozwolenia jest ustalenie Maksymalnego...

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

pozwolenia na budowę zakładu' czyli de facto niedotyczące sytuacji skarżącego, prowadzącego już w wyżej opisanych budynkach działalność od wielu lat, posiadającego dokumenty...
prowadzić' działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są obowiązane: 1) sporządzić projekt...

II SA/Wr 55/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

poczynił istotne starania w celu uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności doprowadził do zamiany działek warunkującej uzyskanie tego pozwolenia. Strona uznała...

II OSK 162/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności doprowadzono do zamiany działek warunkującej uzyskanie pozwolenia. Strona uznała nadto za całkowicie dowolne...

II SA/Lu 1229/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-04

została w związku z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409), a więc w trybie właściwym dla uzyskania pozwolenia...
obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania było zaś niezbędnym elementem procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu...

II SA/Ol 5/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-10

kontrolera weterynaryjnego. Właściciel zakładu nie pozwolił na przeprowadzenie kontroli przez samego PLW D.P. W tym samym czasie pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii...
w magazynie żywca. Zwierzęta przebywały w pomieszczeniu magazynowym częściowo pozbawionym ścian, na posadzce znajdowały się części gruzu z budowy, styropianu oraz folie...