Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SO/Bk 7/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-24

. w zakresie jej przymiotu strony w pozwoleniu na budowę spornego obiektu budowlanego., Następnie skarżąca wskazała, że akta organów obu instancji nie zawierają np. dokumentów...
2005 r. nr [...];, - postanowienia Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2005 r. o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę;, - postanowienia Wojewody...

II SO/Bk 8/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-18

Starosty B. w sprawie wznowienia postępowania [...] dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę linii energetycznej i stacji...

II SO/Lu 21/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-31

teleinformatycznym, ewentualnie w Delegaturze [...] Urzędu Wojewódzkiego w Z. - z aktami sprawy dotyczącej udzielenia [...]Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę., W odpowiedzi...
pozwolenia na budowę. Na decyzję tę E. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę (również z dnia 28 maja 2015 r.). W dniu 10 czerwca 2015 r...

II SA/Ol 106/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-10

pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w związku z wnioskiem strony z dnia 15 maja 2015 r., Tym samym, należy uznać, że organ...
stosowne pozwolenie na budowę, zmianę sposobu użytkowania jak również zaświadczenie dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażowo - gospodarczego na lokal usługowy...

II SO/Wr 5/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-11-17

udzielenia pozwolenia na budowę. Skarga ta wpłynęła do organu w dniu [...] czerwca 2020 r. (data wynika z prezentaty na pierwszej stronie skargi - k. 3 w sprawie o sygn. II...
Miasta [...] w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Skarga ta wpłynęła do organu w dniu [...] czerwca 2020 r. (data wynika z prezentaty na pierwszej stronie skargi - k...

II SO/Bk 14/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-12-15

postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. W motywach wniosku podkreślono, że uchybienie to ma charakter rażącego, albowiem...

II SA/Łd 974/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-05

oraz udostępnienie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji archiwalnej w zakresie wskazanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę oraz potwierdzeń...
za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji archiwalnej w zakresie wskazanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę oraz potwierdzeń dopuszczenia do użytkowania...

II SAB/Kr 92/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-07-20

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Skarżący wskazał na upływ terminu zakreślonego przepisami procedury administracyjnej (art. 35 § 3 k.p.a) , jednocześnie...

VII SO/Wa 2/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-07-27

Wniosek M.G. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z dnia 13 października 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy postanawia: I. wymierzyć Wojewodzie Mazowieckiemu grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy, II. zasądzić od Wojewody Mazowieckiego na rzecz M. G. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 3132/18 - Wyrok NSA z 2018-12-13

(dalej powoływany jako 'PINB') nakazał B.K. rozbiórkę wybudowanego bez pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce...
budowlanych oraz dokumentacji przez niego przedkładanej (w szczególności pozwolenia na budowę nr 10/175/01 z dnia 14 sierpnia 2001 r.);, 5) art. 77 K.p.a. poprzez błędną...
1   Następne >   +2   +5   +10   12