Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SO/Bk 7/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-24

. w zakresie jej przymiotu strony w pozwoleniu na budowę spornego obiektu budowlanego., Następnie skarżąca wskazała, że akta organów obu instancji nie zawierają np. dokumentów...
2005 r. nr [...];, - postanowienia Wojewody P. z dnia [...] kwietnia 2005 r. o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę;, - postanowienia Wojewody...

II SO/Bk 8/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-18

Starosty B. w sprawie wznowienia postępowania [...] dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę linii energetycznej i stacji...

II SO/Lu 21/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-08-31

teleinformatycznym, ewentualnie w Delegaturze [...] Urzędu Wojewódzkiego w Z. - z aktami sprawy dotyczącej udzielenia [...]Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę., W odpowiedzi...
pozwolenia na budowę. Na decyzję tę E. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę (również z dnia 28 maja 2015 r.). W dniu 10 czerwca 2015 r...

II SA/Ol 106/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-10

pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w związku z wnioskiem strony z dnia 15 maja 2015 r., Tym samym, należy uznać, że organ...
stosowne pozwolenie na budowę, zmianę sposobu użytkowania jak również zaświadczenie dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażowo - gospodarczego na lokal usługowy...

II SO/Wr 5/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-11-17

udzielenia pozwolenia na budowę. Skarga ta wpłynęła do organu w dniu [...] czerwca 2020 r. (data wynika z prezentaty na pierwszej stronie skargi - k. 3 w sprawie o sygn. II...
Miasta [...] w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Skarga ta wpłynęła do organu w dniu [...] czerwca 2020 r. (data wynika z prezentaty na pierwszej stronie skargi - k...

II SA/Łd 974/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-05

oraz udostępnienie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji archiwalnej w zakresie wskazanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę oraz potwierdzeń...
za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji archiwalnej w zakresie wskazanych decyzji udzielających pozwolenia na budowę oraz potwierdzeń dopuszczenia do użytkowania...

II SAB/Kr 92/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-07-20

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Skarżący wskazał na upływ terminu zakreślonego przepisami procedury administracyjnej (art. 35 § 3 k.p.a) , jednocześnie...

II OSK 3132/18 - Wyrok NSA z 2018-12-13

(dalej powoływany jako 'PINB') nakazał B.K. rozbiórkę wybudowanego bez pozwolenia na budowę lewego segmentu jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce...
budowlanych oraz dokumentacji przez niego przedkładanej (w szczególności pozwolenia na budowę nr 10/175/01 z dnia 14 sierpnia 2001 r.);, 5) art. 77 K.p.a. poprzez błędną...

II SA/Wr 297/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

, iż zgłoszony zamiar wykonania robót nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę i tym samym poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do sposobu wykonania wymienionych robót...
sądowoadministracyjnym inwestor, który w momencie rozpoczęcia budowy legitymował się prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do organu architektoniczno-budowlanego wykonania...

II SAB/Łd 173/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-23

oraz centralnego ogrzewania, których nie obejmowała dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do wydanego pozwolenia na budowę z dnia [...] listopada 2000 r. Inwestorzy...
zostało na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę z dnia 26 lutego 2002 r. Zakres zgłoszenia dotyczył montażu...
1   Następne >   +2   +5   11