Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 2632/20 - Wyrok NSA z 2021-09-03

Prezydent [...] wydał pozwolenie na budowę i budynki zostały dopuszczone do użytkowania, a podział zakłada wydzielenie dwóch działek budowlanych pod każdym z usytuowanych...
dostępu do drogi publicznej., Po drugie, w stosunku do tej nieruchomości zapadła także decyzja o pozwoleniu na budowę, wydana zresztą przez ten sam organ orzekający...

II SA/Wr 629/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-08

ustalił także, że w dniu 14 VI 2019 r. wydana została dla I.-E. I. sp. z o. o. sp. komandytowa z siedzibą we W. decyzja nr [...] udzielająca pozwolenia na budowę zespołu...
nieruchomości - trwające przez wiele miesięcy procedury administracyjne związane z możliwością rozpoczęcia inwestycji, bowiem pozwolenie na budowę inwestycji mieszkaniowej wydane...

I SA/Wa 1323/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

dwóch decyzji:, - dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażem...
. [...] w [...] (decyzja nr [...]),, - dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych z usługami na parterze z garażem...

II SA/Sz 638/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-05

., W zażaleniu na powyższe postanowienie, J. S. podniósł, że zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w S. wybudował dom mieszkalny na omawianej...
, że decyzją nr [...] Starosty [...] z dnia [...] r., zatwierdzono projekt budowlany i udzielono J. i J. S. pozwolenia na budowę domu letniskowego z garażem, z przyłączem...

I SA/Wa 632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

poprzez zmniejszenie tego placu uniemożliwiłby uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. obiektu a to prowadziłoby do naruszenia § 7 ust. 1 planu, gdyż wnioskowany podział...
1000m2 i obejmujących kondygnację nadziemną inną niż pierwsza plac do zawracania o wymiarach 20m x 20m jest niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stąd...

I SA/Wa 1324/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

[...], byli w posiadaniu dwóch decyzji:, - dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych z usługami na parterze...
o nr [...], o powierzchni [...] m2, z obrębu [...], położonych przy ul. [...] w [...] (decyzja nr [...]),, - udzielenia pozwolenia na użytkowanie części inwestycji polegającej na budowie zespołu...

I SA/Wa 1322/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażem podziemnym na części działek...
pozwolenia na budowę, która została wydana przez Prezydenta [...], czego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] w ogóle nie zważyło., Skarżąca na podstawie art. 106 § 3...

II SA/Op 254/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-10-10

pozwolenia na budowę., Natomiast przepisu § 8 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki...
, a po drugie wskazano, że nieruchomość ta ma być zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę. Z kolei ujęte w § 9 ust. 4-6 uchwały zapisy stanowią kwestie cywilnoprawne...

II SA/Sz 937/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-19

Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta S. nie odnaleziono decyzji o pozwoleniu na budowę, ani decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla przedmiotowej...
, że o tym, czy budynek ma charakter mieszkalny, decydować będzie pozwolenie na budowę lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku. O rodzaju zabudowy nie przesądza...

II SA/Gl 1146/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-15

do treści przedmiotowego przepisu nie ma, zdaniem Sądu, znaczenia akcentowana przez skarżącą okoliczność jego kategorii przyjętej w pozwoleniu na jego budowę., Powyższe...
1006,50m², a powierzchnia użytkowa spornego basenu - 149,30m² (według zalegającego w aktach adm. pozwolenia na budowę z dnia [...]r.)., Z powyższych względów postanowienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13