Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Kr 769/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-20

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Następnie w piśmie z dnia 15 listopada 2019 r. skarżący cofnął powyższą skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
listopada 2019 r. sprawy ze skargi P. B. na decyzję Wojewody z dnia [...] maja 2019 r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia...

II SA/Rz 84/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-03

nie wymagały pozwolenia na budowę., Analiza treści art 124 b u.g.n. i art 124 u.g.n. na tle przedmiotowej sprawy wskazuje na to, że kwalifikacja spornych robót jako remontu...
na budowę dla inwestycji wymagających takiego pozwolenia. Tymczasem jak stanowi art 29 ust. 2 pkt 11 P.b. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowalnych...

I SA/Go 203/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-27

określony w pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i zbiornika bezodpływowego na ścieki w [...] z realizacją na działce nr [...]. Skarżący...
w decyzji o dopuszczeniu do użytkowania oraz decyzji pozwolenia na budowę wydaną w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego. Niezrozumiała dla Skarżących jest ocena...

I OSK 924/11 - Wyrok NSA z 2012-06-01

usługowo- mieszkalny oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Jednocześnie w decyzji o warunkach zabudowy...
nr [..] udzielił E.L. pozwolenia na użytkowanie inwestycji w części obejmującej jedynie pomieszczenia usługowe, tj. pomieszczenia parteru budynku usługowo-mieszkalnego...

VIII SA/Wa 684/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

również z prawa budowlanego, bowiem budowa przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę (por. wyrok WSA w Poznaniu z 19 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 425/13, Lex...
rady gminy do określenia warunków innych niż wynikają z przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych budowy przyłącza. Budowa przyłączy wodociągowych...

VIII SA/Wa 570/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę (por. wyrok WSA w Poznaniu z 19 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 425/13, publ. Lex nr 1374586)., Odnośnie § 31 regulaminu, Sąd...
- kanalizacyjnym;, 3. wskazanie w § 25 regulaminu na możliwość zawarcia umowy o wspólnej realizacji inwestycji z osobą, która ubiega się o przyłączenie i wyraża wolę budowy...

VIII SA/Wa 645/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

, na budowę przyłącza nie było wymagane pozwolenie na budowę. Co więcej, do wniosku o takie pozwolenie nie było wymagane dołączenie tytułu prawnego do nieruchomości...
budowy ww. urządzeń;, 2. art. 7 i art. 84 Konstytucji RP poprzez wskazanie w § 48 regulaminu, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się przepisy u.z.z.w.z.o.ś....

III SA/Po 625/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-09

przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 2a Pb). W myśl art. 43 ust. 1 Pb obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, a także obiekty...
, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, a ponadto projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany...

VIII SA/Wa 561/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

, czy też tytułu prawnego do nieruchomości. Obowiązek taki nie wynika również z prawa budowlanego, bowiem budowa przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę (por. wyrok WSA w Poznaniu...
budowy przyłącza. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga, stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy p.b., jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii...

II SA/Gd 2591/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-09

Jerzego Bogumiła A. na decyzję Wojewody P. z dnia 9 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Wojewoda P. utrzymał...
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta S. o wydanie pozwolenia na budowę dotyczące wykonania instalacji gazowej w budynku przy Al. N. 739., Przedstawiony...
1   Następne >   +2   4