Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

górniczą budynku mieszkalnego położonego w Ż. przy ul. L. nr 14. Ustalono, iż budynek ten został wzniesiony bez uprzedniego uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę...
małżonkowie K. uzyskali pozwolenie na budowę kotłowni wraz z częścią socjalną, z warunkiem zabezpieczenia tego obiektu przed szkodami górniczymi III kategorii. Do realizacji...

SA/Ka 399/82 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1982-09-30

/M.P. nr 15 poz. 164/ spowodowanie takiego uzgodnienia nie należy do strony, która złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, lecz do organu, który jest właściwy do rozpoznania...
przez ten Wydział w dniu 17 lipca 1970 r. Okoliczność, że organ, który wydał pozwolenie na budowę szklarni, nie dopełnił obowiązku uzgodnienia tego pozwolenia z Okręgowym Urzędem...

SA/Ka 78/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-03-20

w W., która podniosła, że obiekty te zostały wzniesione bez pozwolenia na budowę, wobec czego uznała, że jest zwolniona od obowiązku ich naprawienia., Odwoławcza Komisja...
szkód górniczych w budynku gospodarczym /szopa nr 1/ i garażu /szopa nr 2/;, Komisja uznała, że wyżej wymienione obiekty zostały wybudowane bez pozwolenia na budowę...

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę została wydana przez organ budowlany decyzja o pozwoleniu na zmianę projektu technicznego budynku., 2. Przepis art. 76 Prawa...
w latach 1983-1986 na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego i pozwolenia na budowę z dnia 13 maja 1983 r., wydanego przez Urząd Miasta i Gminy B. Zatwierdzony...

II GSK 372/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

i rozpoczęcia wydobycia piasku. Warunkiem rozpoczęcia takiej działalności jest bowiem uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, a następnie pozwolenia na budowę., W ocenie Sądu, należy...
wydobywanie piasku oraz rozległe wykopy wykonywane bez jakichkolwiek uprawnień, tj. bez pozwolenia wodno - prawnego i pozwolenia na budowę. Wydobycie piasku nie mogło...

SA/Ka 606/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-10-05

koszty budowy i jest ono uwarunkowane w pozwoleniu na budową. Trzeba wskazać, że do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 1977 r. o zmianie prawa górniczego...
skargę w przedmiocie zwrotu kosztów zabezpieczenia budynku w czasie budowy przed szkodami górniczymi. Orzeczeniem z dnia 6 kwietnia 1988 r. Odwoławcza Komisja ds. Szkód...

II GSK 59/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

, na podstawie prawomocnej decyzji Burmistrza Miasta K. z dnia 21 listopada 2000 r. o pozwoleniu na budowę ekologicznego składowiska odpadów komunalno-bytowych, położonego...
najprawdopodobniej na terenie górniczym, określonym w powyższych decyzjach. Podstawą do wydania pozwolenia na budowę była uchwała Rady Miejskiej w K. z dnia 6 października 1999...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

nr 8381/83 oraz nr R 7211/1/83 z dnia 25 maja 1983 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę rowu 'A'. W związku z tym nie jest prawdą, że Urząd Gminy G...
18 stycznia 1983 r. jest prawomocną decyzją administracyjną. Ponadto Naczelnik Gminy w pozwoleniu na budowę rowu 'A' oraz w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązał Kopalnie...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

do Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w G., Józef P. wnosił - w związku z pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 115 na terenie...
do pokrycia związanych z tym zwiększonych kosztów budowy. Żądanie to wniósł na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

Komisja przyjęła błędnie, iż organ wydający pozwolenie budowlane zobowiązany jest do określenia w pozwoleniu rodzaju robót zabezpieczających. 'Odpowiedź na te zarzuty została...
postępowania na rzecz skarżącego. Odwoławcza Komisja do Spraw Szkód Górniczych w związku z odwołaniem Kopalni Węgla Kamiennego 'B.' w budowie od orzeczenia Okręgowej...
1   Następne >   2