Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I OSK 88/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

do wniosku o zatwierdzenie lokalizacji inwestycji oraz do wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i o pozwolenie na budowę, które to rozwiązanie zostało pozytywnie...
niewymagające pozwolenia na budowę, nie wymagają wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a budowa przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z przepisem art. 29...

III SA/Gd 6/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-08

. W art. 23 ust 3 pkt 1 lit. i/ p.g.k., wymieniony został dokument - pozwolenie na budowę budynku, zaś w art. 23 ust. 3 pkt 2 p.g.k. został wymieniony m.in. dokument...
-budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji budynku w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, a przedmiotowy budynek zgodnie z tą...

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę [...] w dniu [...].05.2009 r. nr [...]., Pismem z dnia [...] lipca 2017 r. organ budowlany udzielił odpowiedzi...
organowi ewidencyjnemu, że B. i P. D. otrzymali pozwolenie na budowę nr [...] z dnia [...] maja 2009 r. dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika...

II SA/Sz 148/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-26

skargę Burmistrz Gminy [...] w dniu [...] r. decyzją znak [...], nr [...] zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla państwa J. i J. N. dla inwestycji...
Gminy [...] wpłynął wniosek, datowany na dzień [...] r. państwa N. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. [...] w [...] , działka...

III SA/Gd 744/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

architektoniczno-budowlanego o pozwoleniu na budowę., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że realizując zalecenia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
pozwolenia na budowę budynku letniskowego oznaczony jest w rejestrze ewidencyjnym jako budynek jednorodzinny, organ pierwszej instancji wyjaśnił, że zarzut dyskryminacji...

I OSK 2044/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

zgromadzonej w sprawie, a w szczególności pozwolenia na budowę lokali mieszkalnych i pozwolenia na użytkowanie lokali mieszkalnych, nie stanowi podstawy dokonania aktualizacji...
i udzieleniu pozwolenia na budowę apartamentów turystycznych. W decyzji tej projektowany obiekt budowlany został zaliczony do XIV kategorii według załącznika do ustawy Prawo...

IV SA/Wa 2917/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-13

za nieruchomość na 2009 r., Strona przedstawiła także kopię decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...].05.1995 .r. dotyczącą budowy domku letniskowego, kopię dwóch stron projektu...
przepisów prawa budowlanego jest organ administracji budowlanej, który wypowiada się w sprawie funkcji budynku w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu...

II SA/Bd 405/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-20

i udzielającą pozwolenia na budowę. Z żadnej z decyzji nie wynika, że ww. zabudowa powstanie w ramach zabudowy siedliskowej. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem...
stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki...

II SA/Wr 291/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-19

zabudowy z dnia [...] oraz wydanych na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę - Nr [...] z dnia [...] i Nr [...] z dnia [...]. Ponadto zwrócił się do Wydziału...
, a w szczególności decyzje Starosty O. udzielające pozwolenie na budowę oraz decyzję Starosty O. zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej części gruntów rolnych o pow. [...] ha...

II SA/Po 92/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-19

[...] sierpnia 2013 roku decyzją nr [...] Starosta [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorom pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
z garażem. Dokumentacja zebrana do wydania pozwolenia na budowę zawiera załącznik graficzny - zagospodarowanie działki, które nie obejmuje całej działki, lecz jej część...
1   Następne >   +2   +5   +10   27