Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Lu 636/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-27

własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo, 4) pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość...
lokalu mieszkalnego lub budowę domu., Zwrócić należy również uwagę na § 4 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja...

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

się przestępstwa określonego w art. 91a tej ustawy. Podkreślono, że nie wszystkie elementy przewidziane decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę...
funkcjonariuszy uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Sąd podkreślił, że brak formalnego odbioru budynku i pozwolenia na jego użytkowanie...

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 84a ust. 1 pkt 1 prawa...
mieszkaniowych, nie wydano pozwolenia na jego użytkowanie. Nadto podał, iż w dniu [...] lutego 2015 r. darował przedmiotową nieruchomość córce M. S. W ocenie organu obrona...

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

Granicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że Urząd Miejski w N. decyzją z dnia 21 stycznia 1993 r. (...) udzielił Alicji i Markowi J. pozwolenia na budowę małego domu...
21 stycznia 1993 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego i przyjął projekt zamienny na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 241 m2...

III SA/Lu 711/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-02-16

wieczystej, potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz, pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo, 4) pozwolenie na budowę lokalu...
lokalu (domu jednorodzinnego), sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną, albo, 3) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi...

IV SA/Gl 255/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-08

., natomiast budowa budynku gospodarczego została zakończona w [...] r.,, - budynek został wybudowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Kierownika Urzędu Rejonowego w C...
. z dnia [...] nr [...] zezwalającej na budowę parterowego budynku gospodarczego,, - budynek został wybudowany z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego w pozwoleniu...

IV SA/Po 118/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi M.N. i S.N. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z dnia [...] października 2008 roku nr [...], 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. przyznaje adwokat A.R.-S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracy...

II SA/Wr 303/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

istniejących budynków, które zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę miały pełnić funkcję mieszkaniowo-gospodarczą i gospodarczą, a obecnie funkcję produkcyjną. Organ I instancji...
objęto wszystkie tereny zainwestowane położone w granicach administracyjnych obrębu, co pozwoliło ustalić, jaka jest podstawowa funkcja terenu i czy występują obiekty...

III OSK 249/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

aktu notarialnego, natomiast w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu oraz pozwolenie właściwego...
organu na budowę domu. Podkreślił, iż nie jest to katalog zamknięty, biorąc pod uwagę użyty przez ustawodawcę zwrot w 'szczególności', co wskazuje, iż poza wymienionymi...

III SA/Kr 430/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-17

, nie zaś wydatki związane z budową, uzupełniające wkład budowlany (art. 6 ust. 4 ustawy). Celem przyznawanego dodatku mieszkaniowego jest pomoc osobom o niewielkich...
dochodach w utrzymaniu mieszkania, nie zaś pokrywanie kosztów jego budowy, modernizacji czy innych nakładów czynionych w lokalu. Sformułowania jakimi posługuje się ustawodawca...
1   Następne >   2