Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Ol 913/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-09

się pozwoleniem na budowę garażu dwuboksowego typowego z dnia 7 października 1975 r., roboty budowlane rozpoczęto w październiku 1975 r., a obiekt przekazano...
do użytkowania w kwietniu 1976 r. Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że w rejestrze, w którym wpisano powyższe pozwolenie na budowę omyłkowo wpisano adres 'ul. W. 10...

II SA/Łd 473/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-06

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] - pozwolenie na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz...
otrzymała pozwolenie na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach ew. 230 i 271 obręb...

II SA/Po 823/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

o pozwoleniu na budowę, co wynika z art. 55 u.p.z.p. Zamieszczone w jej osnowie warunki realizacji inwestycji uwzględniają wymogi ustawowe zostały odpowiednio sformułowane...
. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego...

II SA/Sz 846/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-20

prawidłowość decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę, na podstawie których właściciel sąsiedniej nieruchomości rozpoczął budowę nowej sieci, niszcząc przyłącza...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę dla R. P. Kolegium stwierdziło, że decyzje te mogą być wzruszone w trybach nadzwyczajnych., W skardze...

II SA/Gl 1531/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-12

pozwolenia na budowę, dotyczącego budowy budynku mieszkalnego. Nadto, z osadnika systematycznie wywożone są nieczystości ciekłe, stąd też zdaniem skarżącego, korzystanie...
., Aczkolwiek skarżący nie przedłożył decyzji o pozwoleniu na budowę tego zbiornika, a więc brak dowodu jego legalnej realizacji na gruncie wymogów Prawa budowlanego...

II SAB/Op 25/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-17

Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. UZASADIENIE, Przedmiotem skargi wniesionej przez S. P., reprezentowanego...
ostateczną Starosty Strzeleckiego nr [...], z dnia 12 stycznia 2015 r., mocą której zatwierdzono projekt budowlany i udzielono inwestorce G. B. pozwolenia na przebudowę...

II SA/Gl 642/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-12

ich do złożenia takiego oświadczenia, mimo wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik, zrealizowany na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W uzasadnieniu...
w bezodpływowy zbiornik ścieków, będący w odpowiednim stanie technicznym i zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę, nie zwalnia bowiem właścicieli nieruchomości...

VIII SA/Wa 832/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-20

ani występowania do sąsiadów o udostępnienie kanału, nadto nie jest pewne czy wybudowano go w oparciu o pozwolenie na budowę, co może skutkować koniecznością jego rozbiórki. Podniosła...
sanitarnego może mieć znaczenie na etapie pozwolenia na budowę przyłącza lub zgłoszenia robót do organu wydającego pozwolenie lub rozpatrującego zgłoszenie robót...

II SA/Kr 442/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-23

realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia w tym zakresie się nie mieszczą - tracą bowiem charakter odpadów komunalnych pochodzących z drobnych prac...
ustawowemu - jako odpady 'pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty...

II SA/Po 261/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-03

ustaleniom w postępowaniu poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę, unormowanym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz...
poprzez budowę zbiornika retencyjno - infiltracyjnego. Na wykonanie w/w urządzeń należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. W decyzji z [...] 2014r. Prezydent Miasta P...
1   Następne >   +2   +5   10