Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II OSK 395/21 - Wyrok NSA z 2021-10-20

[...] z dnia [...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Stan faktyczny i prawny...

II SA/Łd 103/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-11

: [...], zmieniającej decyzję ostateczną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Miastu Ł. pozwolenia na budowę, umorzył postępowanie odwoławcze., Jak wynika z akt...
i udzielającą Miastu Ł. pozwolenia na budowę hali sportowej jako etapu inwestycji obejmującej budowę hali sportowej i Stadionu Miejskiego wraz z urządzeniami towarzyszącymi...

II SA/Go 432/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-13

na działce nr [...] w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę Nr [...] z dnia [...] sierpnia...
nieruchomości., W trakcie prowadzonego postępowania PINB ustalił, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę nr [...] z [...] sierpnia 2007 r...

II SA/Ke 269/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-03

i udzielonego pozwolenia na budowę decyzją Naczelnika Gminy w Masłowie nr [...] z 29 marca 1986 r. oraz w razie potrzeby uwzględniającego wykonanie robót budowlanych...
został w latach 1980-1985 przez poprzedniego właściciela działki tj. jego ojca J. Ł. Oświadczył ponadto, że nie wie czy na budowę budynku udzielone zostało pozwolenie...

II OW 193/20 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

[...] listopada 2013 r. o numerach [...], znak [...] zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych [...]; Etap II...
projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę zespołu elektrowni wiatrowych [...] II; Etap I - Elektrownia wiatrowa EW18 do Etap III - Elektrownia wiatrowa...

II SA/Łd 575/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-26

[...] z dnia [...] lutego 1979 r., którą po rozpatrzeniu wniosku B udzielono pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej linie NN i SN ze stacją trafo w Ł., mapę...
przez Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w P. pozwolenie na budowę. Zrealizowane obiekty (stacja wodociągowa, sieć wodociągowa i linia zasilająca 15kV...

II OSK 1780/15 - Wyrok NSA z 2017-03-14

[...] października 2009 r. nr [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w [...], pozwolenia na budowę zespołu...
r. M. J. wystąpił z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, stwierdzając, że nie został...

VII SA/Wa 1684/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

nie jest zabezpieczony p.poż.'. [...] (pełnomocnik zawiadamiających PINB) oświadczył, że na wiaty o pow. do [...] m2, w momencie budowy nie było wymagane uzyskanie pozwolenia...
jednorodzinne dwulokalowe na terenie działek ewid. nr [...], (przed podziałem działki nr [...]) wybudowane zostały na podstawie pozwolenie na budowę udzielonego decyzją...

II SA/Łd 132/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-27

w K. przy ul. A bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że 30 października 2017 r. do organu wpłynęło pismo M. J. informujące...
, że na działce nr 563/6 w K. prowadzone były roboty budowlane, na które inwestor nie uzyskał pozwolenia na budowę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. na podstawie...

II SA/Sz 549/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-04

pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewody Z. na rzecz skarżącej B. S. kwotę [...]([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
., nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek: nr [...] obr. T.; nr [...] obr...
1   Następne >   +2   +5   +10   15