Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 3526/18 - Wyrok NSA z 2021-11-03

ok. 20,40 m x 59,70 m i wysokości ok. 5,23 m w kalenicy i ok. 3,64 m w okapie, wybudowanej bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę a zlokalizowanej na posesji w Ś...
- L. G. nie przedstawił pozwolenia na budowę przedmiotowej hali. Okazał natomiast sześć pozwoleń na budowę sześciu budynków gospodarczo-magazynowych nr: [...] z dnia...

II SA/Ol 260/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-31

polegającej na budowie strzelnicy sportowej, nie dysponuje również prawomocną decyzją dotyczącą pozwolenia na budowę strzelnicy sportowej i nie złożyło skutecznego zgłoszenia...
zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie strzelnicy sportowej., Wyjaśniono, że niezależnie...

II OSK 2203/18 - Wyrok NSA z 2021-05-11

, w dniu 20 czerwca 2017 r. S. G.-B. (inwestor) zgłosiła zamiar przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na odbudowie garażu...
w sprawie przystąpienia do wykonywania wspomnianych robót budowlanych i nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Według organu I instancji...

II OSK 1990/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

w W. na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę oddala skargę...
[...] stycznia 2017 r., nr [...] (dalej decyzja z dnia [...] stycznia 2017 r.), zapadłą w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę...

II OSK 925/18 - Wyrok NSA z 2019-03-19

do wskazanej w rozstrzygnięciu organu I instancji okoliczności udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji już zakończonej, organ II instancji stwierdził...
decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ zgodnie z art. 32 ust. 4a Pr. bud. nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem...

III SA/Łd 208/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-16

przez złożenie:, - dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,, - pozwolenia na budowę strzelnicy typu otwartego zlokalizowanej na terenie działki 273, obręb :P...
ewidencyjnym P. Odnośnie pozwolenia na budowę stwierdził , że nie jest ono wymagane do strzelnic otwartych, podobnie jak nie obowiązuje atest strzelnicy w odniesieniu...

II SA/Bk 484/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-17

o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę bądź zgód, uzgodnień właściwych...
strzelnica nie jest obiektem budowlanym. Zaprzeczył, jakoby prowadził prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę. Wskazał także wyroki w sprawach IV SA 1131/00 oraz II SA/Rz...

II OSK 162/20 - Wyrok NSA z 2020-06-22

, w tym niewykazanie uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganego zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Pr. bud.), obiektu budowlanego...
października 2019 r. pełnomocnik skarżącego wskazał, że zatwierdzony regulamin umożliwiłby organowi wydającemu pozwolenie na budowę weryfikację wymogów dla strzelnicy...

II SA/Ke 447/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-10-20

decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę ani pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie ze stanowiskiem organu, ujawnienie nowych okoliczności bądź nowych dowodów...
na realizację budowy strzelnicy sportowej w sytuacji, gdy naniesienia na działce skarżącego nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, a skarżący spełnił wszystkie wymogi...

II SA/Rz 1299/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-10

dokumentów wykazujących zgodność strzelnicy z przepisami prawa budowlanego, w szczególności pozwolenia na budowę, zezwolenia na użytkowanie strzelnicy oraz opinii Regionalnego...
polegającą na uznaniu strzelnicy za obiekt budowlany, a przez to wymagający pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na użytkowanie;, b) art. 46 u.b.a. poprzez...
1   Następne >   +2   +5   8