Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II OSK 1473/18 - Wyrok NSA z 2020-10-06

. z [...] marca 2013 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę, przeniesionej decyzją tego organu z [...] listopada 2015 r., znak: [...] (na ww. Spółkę), a następnie zmienionej...
na użytkowanie wydawana jest po zakończeniu budowy zrealizowanej na podstawie funkcjonującego w obrocie prawnym pozwolenia na budowę. Organ szczegółowo przedstawił okoliczności...

II SA/Po 942/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-22

przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. [...] oraz rozbudowy tego budynku o prawą oficynę ujawniono istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę dla rozbudowy i nadbudowy...
PINB decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia [...] marca 2005 r. wraz z zatwierdzonym tą decyzją projektem budowlanym mgr inż. arch. [...]. Pozyskane z archiwum Urzędu Miasta...

II SA/Łd 101/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-24

roku sprawy ze skargi A S.A. z siedzibą w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę tymczasowej kontenerowej wytwórni...
- własnej decyzji ostatecznej w sprawie pozwolenia na budowę tymczasowej kontenerowej wytwórni mas bitumicznych oraz umorzył postępowanie prowadzone przez organ I instancji...

II OSK 126/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 września 2017 r. sygn. akt II SA/Ke 49/17, Wojewódzki Sąd...
[...] 2016 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, uchylił zaskarżony wyrok, a następnie uchylił...

II OSK 1697/06 - Wyrok NSA z 2007-12-13

faktyczne i ocenę prawną., Na podstawie decyzji Wojewody B. z dnia [...] nr [...] o pozwoleniu na budowę wybudowano wodociąg wiejski grupowy we wsi G.. W trakcie budowy sieci...
nr [...] i [...] na działce nr [...], stanowiącą własność A. P.. Inwestor nie uzyskał decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w związku z planowanymi zmianami przebiegu trasy przedmiotowej sieci...

SA/Rz 1285/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-03-24

. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta...
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przyłączy: wodociągowego...

VII SA/Wa 2412/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-29

, że (...) w rejestrach z lat 1980 - 1989 nie znaleziono sprawy dotyczącej budynku mieszkalnego. Widnieje jednak pozycja dotycząca pozwolenia na budowę budynku gospodarczego z podanym adresem...
Z. i T. S. złożyli oświadczenie, iż '(...) budynek mieszkalny został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...].11.1981r. jako budynek gospodarczy...

II SA/Sz 975/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

[...] r. nr [...] , zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej R. K. pozwolenia na budowę budynku garażowo-gospodarczego w m. K. na działce nr[...] , położonej...
z dnia [...] r., nr [...] stwierdzającą nieważność decyzji Starosty Powiatu K. z dnia [...] r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej R. K. pozwolenia na budowę...

VII SA/Wa 2825/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia na budowę autostrady płatnej [...] N.- C. odc. [...] L. - C. w km od [...]+[...] do km [...]+[...]., Decyzją GINB z dnia...
się wykonanie budowy zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdza się wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa...

VII SA/Wa 1566/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

[...] nie jest obarczona żadną wadą wymienioną w art. 156 § 1 k.p.a., i tym samym nie ma podstaw do stwierdzenia jej nieważności. Wojewoda [...] uznał, że organ wydający pozwolenie na budowę...
w postępowaniu o zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na budowę, a także w procesie realizacji, projektu doszło do wielu przypadków naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   13