Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 171/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-02

I instancji uniemożliwienie jej jako inwestorowi wystąpienia o pozwolenie na budowę i rozpoczęcia planowanej inwestycji oraz nadanie jej warunkowego charakteru bez podstawy...
przedsięwzięcia zmierza do uzyskania pozwolenia na budowę., Następnie organ odwoławczy wyjaśnił, że sprawa dotycząca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww...

II SA/Po 523/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-29

[...]. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. Uchyla zaskarżoną decyzję, II. Zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.; dalej: 'K.p.a.'), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia [...] r...

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Wojewody [...] z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oddala skargę Starosta [...] decyzją z dnia...
'), zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi P. Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...

II SA/Lu 372/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-10

., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz Z. R. kwotę...
w mocy decyzję Starosty [...] z [...] grudnia 2019 r., w przedmiocie pozwolenia na budowę., Stan sprawy przedstawia się następująco:, Decyzją z [...] grudnia 2019 r...

II SA/Łd 434/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-22

w sytuacji, kiedy w dniu 24 czerwca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę i zgodnie z art. 13 ust.3 ww. ustawy, postępowanie...
uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 u.o.ś. następuje to m.in. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed wydaniem decyzji środowiskowej organ...

II SA/Sz 145/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-29

., z którego wynika, że w rejestrach z lat 2000-2013 nie ma decyzji ani dokumentacji związanej z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją budowy [...] przy ul. [...] w S., pismo...
dotyczących pozwolenia na budowę [...] w rejonie ulicy [...] w S.,, b) z dokumentu przedłożonego przez skarżącego - pisma Z. Urzędu Wojewódzkiego w S. z dnia [...] r., znak...

II SA/Sz 988/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli ta inwestycja...
. nr [...] obr. J. , postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało wszczęte w dniu [...] czerwca 2014 r. Organ podkreślił przy tym, że fakt zrealizowania...

II SA/Lu 339/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-19

Starosty [...] z [...] stycznia 2020 r., w przedmiocie pozwolenia na budowę., Stan sprawy przedstawia się następująco:, Decyzją z [...] stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu...
wniosku spółki [...] S.A. z siedzibą w W. (dalej także jako: Spółka lub inwestor), Starosta Z. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej...

II SA/Lu 278/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-29

czerwca 2011r. może nastąpić po uzyskaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, a przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ocenie przedsiębiorstwa stanowisko...
o tym, czy decyzja z dnia [...] r. jest obarczona wadą nieważności i tym samym, czy może stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę jest kluczowa...

IV SA/Po 894/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji...
uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 72 ust. 3 ustawy). Stosownie do art. 71 ust. 1 ustawy, decyzja o środowiskowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   33