Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Lu 672/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-20

, decyzji na wycinkę drzew, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę). W przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, wnioskodawca miał załączyć opinię właściwego...
organu o braku podstaw do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz wydania zgody na wycinkę drzew. Ponadto wnioskodawca został wezwany do wyjaśnienia, czy w związku...

V SA/Wa 110/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

zamienne pozwolenia na budowę., IOK wskazała, że pierwotnie wydane pozwolenie na budowę z dnia 5 grudnia 2014 r. o sygn. (...) było pięciokrotnie zmieniane- co następowało...
o negatywnym wyniku oceny projektu Wnioskodawcy lOK wskazała również, że pierwotne pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie decyzji środowiskowej z dnia 28 marca...

V SA/Wa 1544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

do właściwego organu administracji budowlanej, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę., Wcześniej, bo [...] czerwca 2016 r. Skarżący uzyskał decyzję Wójta...
złożył korektę wniosku wraz z pismem przewodnim., Następnie 27 stycznia 2017 r. S. J. złożył do Starosty [...] wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę...

V SA/Wa 2755/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

uwagę, że pomimo dwukrotnej prośby Skarżący nie dostarczył ostatecznego pozwolenia na budowę. Przedstawiona decyzja Starosty O. z dnia [...].05.2014 r. zawierała...
jest ostateczne pozwolenie na budowę. Dodatkowo wskazuje się na potrzebę uzyskania na takiej decyzji klauzuli ostateczności, który nadaje stosowny Organ stwierdzając...

III SA/Lu 914/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-17

i w związku z tym nie jest wymagane pozwolenie na budowę., Zaskarżonym rozstrzygnięciem z dnia [...] stycznia 2020 r. - podjętym na mocy art. 57 w zw. z art. 55 pkt 2...
o dofinansowanie ponoszenie kosztów na wykonanie prac budowlanych, wymagających zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uzyskania pozwolenia na budowę, ma obowiązek...

V SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

. Agencja wezwała stronę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, w zakresie dostarczenia m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
/złożenia wyjaśnień nie usunął wszystkich braków formalnych. Skarżący nie dostarczył:, - ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla zadań budowlanych określonych...

III SA/Wr 50/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

, iż w zadaniu dot. przebudowy pomieszczeń nie jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie bądź zgoda Konserwatora Zabytków. Jednakże z przedstawionych we wniosku...
, że przebudowa piwnic [...]nie wymaga pozwolenia na budowę, gdyż ocena tego, czy jest ona poprawna należy do kompetencji ekspertów przeprowadzających ocenę merytoryczną. Ponadto...

V SA/Wa 2248/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

piśmie organ zwrócił się o zweryfikowanie zadania pod kątem zakresu kosztów kwalifikowalnych oraz przesłanie ostatecznego pozwolenia na budowę hali magazynowej...
., W odpowiedzi skarżąca przesłała decyzję z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] , na podstawie której Starosta Ś. przeniósł decyzję o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia [...] marca...

III SA/Lu 425/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

budowy do pozwolenia na budowę wynikającego z decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. (zmienionego decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r.)., W odpowiedzi...
przez wnioskodawcę dokumentów stwierdziła, że nie posiada on ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzja...

II GSK 2893/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

ostatecznego pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (obory). Wezwanie zostało doręczone w dniu 13 lutego 2014 r., a 21-dniowy termin na usunięcie braków upływał w dniu 6 marca...
2014 r. organ ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków, miedzy innymi, do dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę obory. W dniu 7 lipca 2014 r., tj...
1   Następne >   +2   +5   +10   100