Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, zalicza się domy pomocy społecznej...
. Rozporządzenie nie precyzuje natomiast jaką placówkę zaliczamy do domu pomocy społecznej. Ogólna definicja domu pomocy społecznej mówi, że domy pomocy społecznej...

IV SA/Wa 3062/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

, dochodowej i majątkowej A. P. wydanego przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej; c) oświadczenia precyzującego...
podstawowych potrzeb życiowych, na przykład na zakup żywności i ubrania; - czy skarżąca otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej lub inne świadczenia; - czy skarżąca korzysta...

III SAB/Łd 22/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-15

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wydanie orzeczenia...
sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie z jego skargi na bezczynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ł...

IV SA/Gl 644/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-29

w Gliwicach z dnia 3 września 2007 r. sygn. akt IV SA/Gl 644/07 w ten sposób, iż w miejsce przedmiotu odmowy zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wpisać...
zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, natomiast powinien być w miejsce to wpisany jako przedmiot skargi stopień niepełnosprawności., W związku z powyższym...

III SAB/Lu 18/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-19

się skarżącego ze środków pomocy społecznej, brak zasobów finansowych, niepełnosprawność skarżącego) stwierdzić należy, że skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów...
wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. G. na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania...

IV SAB/Wr 126/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów...
trudną sytuację materialną skarżącego, który jest osobą bezrobotną korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, przyjąć należy, że wykazał on, iż spełnia przesłanki...

IV SAB/Wa 11/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-13

niespełna 500 zł miesięcznie, korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej., Wedle zaświadczenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] (Filia...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi P. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Miejski Zespół do Spraw...

IV SA/Wr 362/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-11

, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Nie posiada środków finansowych...
., Mając na uwadze trudną sytuację materialną skarżącego, który jest osobą bezrobotną korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej, przyjąć należy, że wykazał...

II SO/Bd 19/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-02

miejskiego ośrodka pomocy społecznej oraz wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. We wniosku wskazał...
źródła utrzymania gospodarstwa domowego zainteresowanego, którego składnikami są świadczenia udzielone przez miejski ośrodek pomocy społecznej niewątpliwie uzasadnia...

II SA/Go 790/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-06

, iż nie jest w stanie poradzić sobie ze sprawą, która jest dla niego trudna i skomplikowana. Nie posiada żadnych środków finansowych, utrzymuje się z pomocy społecznej, skąd otrzymuje...
nie posiada innego majątku. Uzupełniając wniosek skarżący przedstawił m.in. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, z którego wynika, iż w trzymiesięcznym okresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   28