Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

III SA/Po 643/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-12

przedstawił sytuacje osób korzystających z pomocy społecznej (PS) w m. P. oraz w powiecie p.. Z czego wynika, iż ta grupa zdecydowanie wymaga dodatkowego wsparcia i projekt...
(premiujących) punktów za korzystanie z pomocy społecznej. Przez to przedmiotowa grupa miałaby dostęp do projektu'. Zdaniem Fundacji pierwsze 2 zdania oceny podkreślają atuty...

V SA/Wa 1754/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

. W wnioskodawca w punkcie 3.2 wskazuje potrzebę wsparcia m. in. pracujących klientów Ośrodków Pomocy Społecznej pomimo, że są to osoby pracujące i korzystające ze wsparcia OPS...
uczestników (miejsce, czas).',, -' poza klientami Ośrodków Pomocy Społecznej, projekt przewiduje uczestnictwo pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wobec czego Eksperci mogli...

I SA/Ol 42/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-14

, pomoc specjalna i pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania świadczona osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowana przez instytucje administracji...
marginalizacją społeczną osób będących klientami ośrodków pomocy społecznej, w swoich działaniach dąży do niwelowania barier i stwarzania im możliwości rozwoju umiejętności...

I SA/Ol 43/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-14

, pomoc specjalna i pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania świadczona osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowana przez instytucje administracji...
zagrożenia marginalizacją społeczną osób będących klientami ośrodków pomocy społecznej, w swoich działaniach dąży do niwelowania barier i stwarzania im możliwości rozwoju...

II SA/Ke 405/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-11

utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej w wysokości 481 zł miesięcznie, mieszka w gminnym kontenerze. Toczy się postępowanie w sprawie przyznania skarżącemu renty...
pomocy społecznej., Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r...

I SA/Łd 545/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-13

.: 'Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w D. w celu dostosowania do świadczenia usług Pomocy Społecznej z funkcją rehabilitacyjną' było dofinansowanie robót...
budowlanych polegających na adaptacji i rozbudowie posiadanego przez Gminę D. w D. budynku po byłej szkole na potrzeby pełnienia funkcji Domu Pomocy Społecznej, w tym funkcji...

I SA/Ke 410/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-11-19

sprawy ze skargi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. na informację Zarządu Województwa Ś. z [...] r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu postanawia: 1...
. pozostawić skargę bez rozpatrzenia; 2. zwrócić skarżącemu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w P. kwotę 200 (dwustu) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Gminny...

II SA/Ke 406/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-11

wnioskodawca podał, że ma 70 lat, jest osobą samotną, niepełnosprawną w stopniu znacznym, całkowicie niezdolną do pracy utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej w wysokości...
stomijne, leki wziewne, koszty dojazdów na zabiegi wynoszą w sumie 350 zł i są częściowo refundowane przez ośrodek pomocy społecznej., Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1...

I SA/Rz 31/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-28

- jakościowej Projekty z zakresu działania 5.2 Infrastruktura, ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Schemat A - Infrastruktura ochrony zdrowia (bez lecznictwa...
i pomocy społecznej, schemat: A-infrastruktura ochrony zdrowia (bez lecznictwa uzdrowiskowego), B - pomoc społeczna' stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa...

I SA/Gd 276/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-12

Domu Pomocy Społecznej w P.'. Operacja obejmuje montaż windy zewnętrznej oraz związane z tym roboty rozbiórkowe i budowlane. Operacja dotyczy obiektu wpisanego do rejestru...
jest niezbędny do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, a taki sposób jego wykorzystania zapewnia utrzymanie zabytkowego obiektu w odpowiedniej kondycji technicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100