Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SAB/Wa 674/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

wskazał, że L.S. pismem z dnia 12 kwietnia 2016 r. złożył skargę na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w trybie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23), powoływanej dalej jako 'k.p.a.'. Zarząd Dzielnicy [...] sprawuje nadzór nad ww. Ośrodkiem Pomocy Społecznej...

II SAB/Wa 641/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-05

pomocy społecznej. Wskazał, że tymczasowo mieszka w mieszkaniu matki, o powierzchni 29 m2, która nie pomaga mu finansowo. Podniósł, że ma kilka zajęć komorniczych na kwotę...
z pomocy ośrodka pomocy społecznej. W tej sytuacji należy stwierdzić, biorąc pod uwagę obecne koszty utrzymania, że wnioskodawca wykazał, iż nie jest w stanie ponieść...

I SO/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

się czwórką dzieci. Żona utrzymuje się jedynie z zasiłku rodzinnego w wysokości [...] zł oraz pomocy ośrodka pomocy społecznej. Uzyskiwany dochód nie pozwala na poniesienie...
dzieci utrzymują się z pomocy udzielanej przez właściwy ośrodek pomocy społecznej oraz niewielkiego zasiłku nie ulega wątpliwości, że sytuacja rodziny skarżącego jest na tyle...

II SA/Wa 2247/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

podniosła, że nie ma stałej pracy, a utrzymuje się z prac dorywczych oraz pomocy ośrodka pomocy społecznej. Wskazała, że w październiku 2012 r. zarobiła 400 zł, a pomoc z OPS...
koniecznego dla siebie. S. P. nie posiada stałej pracy, z prac dorywczych otrzymuje około 400-1.000 zł netto, korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej, nie posiada żadnego...

II SA/Wa 1760/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

się wyłącznie ze świadczeń przyznanych mu w ramach pomocy społecznej. Aktualnie pobiera zasiłek w wysokości 444 zł (dokument ZUS RMUA z dnia [...] października 2012 r...
pokrycia kosztów postępowania sądowego. W szczególności decyzje o przyznaniu zasiłków, wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...

II SA/Wa 675/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

umieściły ojca w domu pomocy społecznej przed śmiercią, wcale nie świadczą jeszcze, że zainteresowana przestała prowadzić z ojcem wspólne gospodarstwo domowe...
uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu. Nawet jeśli stan zdrowia T. W. wymagał umieszczenia go w domu pomocy społecznej, to okoliczność ta również nie powinna wpływać...

II SA/Wa 387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

z przesłuchania skarżącego, wywiad z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przeprowadzenie przez pracowników Wydziału Zasobów Lokalowych wizji w tym lokalu., Zgodnie z § 12...
się na protokołach z przesłuchania strony - świadka z dnia 9 września 2011 r., opinii Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 czerwca 2011 r., notatki służbowej z wizji pracowników...

II SA/Wa 814/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-23

skarżącego kwalifikować jako osobę bezdomną, spełniającą przesłanki wskazane w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz...
. LEX nr 1529067) zwrócił uwagę, iż przepis art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej przewiduje dwa odrębne stany faktyczne pozwalające na uznanie osoby za bezdomną...

I OSK 2475/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

z protokołu kontroli przedmiotowego lokalu z dnia [...] marca 2015 r. i zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy B. m.st. Warszawy z dnia [...] maja 2015 r...
w trakcie prowadzonego postępowania. Dowodu na tę okoliczność nie mogła przy tym stanowić treść zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] maja 2015 r...

II SO/Wa 21/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-26

socjalnej, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej [...] W. z 2 stycznia 2012 r. o korzystaniu z pomocy tut. OPS i o trudnej sytuacji zarówno pod względem finansowym...
M. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: 1) zwolnić M. Ł. od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla M. Ł. radcę prawnego. M. Ł., zwany dalej...
1   Następne >   +2   +5   7