Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Wa 23/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-03

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej [...] z [...] grudnia 2014 r. (k. 12), z którego wynika, że w okresie [...].06.2014- [...].11.2014, oprócz zasiłku stałego, pobierał...
wydatków ponoszonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w świadczeniach z pomocy społecznej, zaś stwierdzona u skarżącego niepełnosprawność wpływa...

II SA/Wa 1932/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i utrzymuje się wyłącznie ze świadczeń przyznanych jej w ramach pomocy społecznej. Aktualnie pobiera zasiłek stały w wysokości 529 zł...
. W szczególności decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wydana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz...

IV SAB/Wr 146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-13

skarżącego do nadesłania w terminie 10 dni zaświadczenia jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej...
przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej (pkt 6 )., Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie m. in. art...

I OSK 84/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

. Od wielu lat pozostaje w konflikcie z synową. Warunki panujące w ww. budynku, wskazane w opinii pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opinii biegłego rzeczoznawcy...
ani modernizacje wskazanego budynku, którego część, w którym skarżąca miała zamieszkiwać, zgodnie z umową darowizny z 1997 r., zawaliła się. Także w opinii Ośrodka Pomocy Społecznej...

I SA/Wa 1359/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-29

około [...] zł. Dodał, że jest pod opieką właściwego ośrodka pomocy społecznej. Konkludował, że nie stać na opłacenie kosztów oraz na opłacenie profesjonalnego...
. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. N. na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] z dnia...

II SA/Wa 1433/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-07

Społecznej Dzielnicy [...] W. rodzina korzystała z pomocy tego Ośrodka od listopada 2012 r. w formie zasiłków okresowych i celowych (m.in. na zakup odzieży i obuwia). Natomiast...
S.M., N.M. oraz małoletniej M.M. reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych S. i N.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie...

I SA/Wa 2084/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach...
. o dodatkach mieszkaniowych, która to ustawa w art. 3 ust. 3 stwierdza, że 'do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych...

II SA/Wa 2287/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), przez osobę bezdomną rozumie się osobę...
(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W dniu [...] grudnia 2011 r. T.B. wystąpił...

I OSK 2212/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatku...
okazowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej...

II OSK 905/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

jej na raty po zasięgnięciu opinii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. § 6 określał utratę mocy poprzednio obowiązującej uchwały, § 7 wskazywał na wykonawcę uchwały, a § 8...
tej uchwały, opłaty za podłączenie budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy pobierać od osób, które nie były uczestnikami czynów społecznych budowy sieci...
1   Następne >   2