Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2801/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

. Sąd ten przytoczył powyższą regulację oraz definicję osoby bezdomnej zawartą w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163...
do krótkotrwałego pobytu osób, nawet te, które w ustawie nie zostały wprost wymienione, nie stanowią lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej., Z akt sprawy...

I OSK 800/17 - Wyrok NSA z 2018-06-12

rodzinnej spowodowanej patologią., W uzasadnieniu podnieśli, iż organ pominął ustalenia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...], zawarte w piśmie z dnia [...] lipca 2015 r...
zainteresowanych w zajmowanym lokalu ma charakter tymczasowy. Pominięto również, że na trudną sytuację bytową skarżących wskazywał Ośrodek Pomocy Społecznej w piśmie z dnia...

I OSK 2108/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

o bezdomności. Aktualnie nie jest osobą bezdomną, bowiem nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a mianowicie według...
oraz opinii Ośrodka Pomocy Społecznej w kontekście zamieszkania skarżącej w powyższym lokalu i nie ocenił, czy sporny lokal nadaje się na stały pobyt ludzi w rozumieniu...

I OSK 234/16 - Wyrok NSA z 2016-06-01

mieszkalnego z zasobów gminnych. Okoliczności tych organ nie wziął pod rozwagę, choć na trudną sytuację bytową i rodzinną skarżącej wskazywał Ośrodek Pomocy Społecznej...
uchwały stanowiąc, że burmistrz dzielnicy lub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej o wydanie opinii na temat sytuacji...

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

i oświadczeń organ ustalił, że wnioskodawca nie jest osobą bezdomną, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, w chwili rozstrzygania mieszka bowiem w lokalu...
do treści art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), przez osobę bezdomną rozumie się osobę...

I OSK 1728/18 - Wyrok NSA z 2019-01-08

318,37/os. Dodatkowo otrzymuje ona zasiłki celowe z Ośrodka Pomocy Społecznej., W dniu [...] marca 2017 r. A.O. złożyła skargę na powyższą uchwałę, po uprzednim wezwaniu organu...
skarżąca nie pozostaje w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej, a tym samym uzasadnione było podjęcie uchwały o skreśleniu ww. z listy osób...

II SA/Wa 1289/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

organizacyjnych, których działalność statutowa dotyczy obsługi finansowej w zakresie oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz ośrodków sportu i rekreacji...

I OSK 2025/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

w stosunku do osób pozostających w związku z warunkami mieszkaniowymi w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej obejmującej ciężką, przewlekłą chorobę...
o niepełnosprawności jej syna z dnia [...] lipca 2014 r., a jej pełnomocnik, ustanowiony w ramach prawa pomocy - odpis wniesionego przeciwko niej pozwu z dnia [...] listopada...

I OSK 1609/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30

zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 29...
czerwca 2013 r. nr [..]w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wydanie skierowania...

I OSK 1256/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

obowiązującego przy udzielaniu pomocy mieszkaniowej przez gminę. Działanie organu wykonawczego jednostki samorządowej (w tym wypadku zarządu dzielnicy) nie stanowi...
osobie może być przyznana pomoc w zakresie zaspokojenia jej potrzeb lokalowych z wykorzystaniem lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Dopiero po skierowaniu...
1   Następne >   3